مقاله بررسي عوامل مرتبط با اضطراب خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با اضطراب خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله بخش مراقبت ويژه
مقاله بيماران بستري
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيع سياهكلي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعماري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خالق دوست محمدي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بستري شدن يكي از اعضاي خانواده در بيمارستان، به خصوص در بخش مراقبت ويژه مي تواند موجب ايجاد اضطراب در خانواده بيمار گردد. لذا مطالعه اي به منظور تعيين عوامل مرتبط بر اضطراب خانواده بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه شهر رشت در سال ۱۳۸۵ انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۲۱۸ نفر از افراد خانواده ۱۳۰ بيمار بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان آموزشي پورسينا و رازي مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخت و ديگري پرسشنامه استاندارد بررسي اضطراب و افسردگي بيمارستاني (HADS) بود. داده ها پس از جمع آوري با آزمون هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه ۷۷٫۱ درصد از اعضاي خانواده بيماران مضطرب بودند. از ميان عوامل موثر در اضطراب خانواده بيماران، در آزمون رگرسيون لجستيك ضريب شانس اضطراب را در اعضاي خانواده با توجه به تفاوت هاي فردي به ازاي افزايش هر واحد كاهش سطح هوشياري در بيمار ۹٫۷۲۶ بار افزايش، در خانواده هاي با جنس مونث ۶٫۱۷۱ بار افزايش، خانواده هايي كه در تصميم گيري براي پي گيري درمان بيمارشان نقش داشتند ۶٫۴۳۳ بار و سن در افراد خانواده ۰٫۹۳۹ بار افزايش نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج نقش چندين عامل مرتبط در ايجاد اضطراب در خانواده بيمار را نشان داد. لذا پيشنهاد مي گردد، اين عوامل در زمان پذيرش بيمار مورد بررسي قرار گرفته، مراقبت پرستاري جهت تسکين اضطراب در بيمار و اعضاي خانواده به اجرا درآيد.