مقاله بررسي عوامل مرتبط با ترس در بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش هاي روانپزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با ترس در بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش هاي روانپزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس
مقاله الکتروشوک
مقاله روانپزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فرح دخت
جناب آقای / سرکار خانم: تميزي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: الکتروشوک مداخله غير دارويي مهم و موثري در درمان بسياري از بيماراني است که از اختلالات عصبي و رواني شديد رنج مي برند. از آنجايي که در اين روش درماني از الکتريسيته و توليد تشنج استفاده مي شود، بسياري از بيماران از آن ترس دارند که باعث عدم پذيرش آن مي شود.
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي عوامل مرتبط با ترس در بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش هاي روانپزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۶-۸۷ انجام گرديد.
مواد و روشها: اين پژوهش بصورت توصيفي انجام گرفت. ۲۰۰ بيمار تحت درمان با الکتروشوک که واجد شرايط بودند از طريق نمونه گيري غير تصادفي وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي استفاده شد که پس از تعيين اعتبار محتوا و صوري، پايايي ابزار با روش ثبات دروني تعيين گرديد. سپس داده ها با روش خود گزارش دهي جمع آوري شده و از طريق نرم افزار اس پي اس اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که ۹۹٫۵ درصد از واحدهاي مورد پژوهش در درمان با الکتروشوک از آن ترسيده و ۰٫۵ درصد از آن ها هيچ ترسي را گزارش نکرده بودند. همچنين نتايج نشان داد که عوامل مربوط به «روش الکتروشوک» با ميانگين و انحراف معيار ۲۳٫۴۹±۴۴٫۴۳ درصد بالاترين ميزان ترس بود.
بحث و نتيجه گيري: اکثريت نمونه هاي پژوهش در درمان با الکتروشوک ترس را تجربه کرده که در مقايسه با نتايج ساير مطالعات، ترس آنان بيشتر بود. همچنين بر اساس نتايج بيشترين ترس مربوط به ترس از «روش الکتروشوک» بود که با نتايج مطالعات ديگر مطابقت داشته است. بنابراين، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که با طرح و انجام اقدامات آموزشي و مشاوره اي مناسب به بيماران تحت درمان با الکتروشوک مي توان ترس آن ها را کاهش داده و بدين طريق گام موثري در جهت راحتي بيماران و پذيرش اين درمان برداشت.