مقاله بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان فرماندهي انتظامي استان يزد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۵۰۳ تا ۵۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان فرماندهي انتظامي استان يزد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله انگيزش
مقاله ارتقا
مقاله جايگاه سازماني
مقاله پيشرفت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مقدم يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان فرماندهي انتظامي استان يزد در سال ۱۳۸۷ مي پردازد. عوامل بسيار زيادي در رضايت شغلي کارکنان موثر مي باشد. ليکن به دليل محدوديت هاي موجود صرفا به بررسي رابطه بين انگيزش، ارتقا، جايگاه سازماني، پيشرفت شغلي و رضايت شغلي پرداخته شده است. روش تحقيق از نوع کاربردي است و به روش توصيفي پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق، کليه کارکنان فرماندهي انتظامي استان يزد است که حجم آن تقريبا ۱۰۰۰ نفر مي باشد که به جهت کمبود امکانات و زمان، مطالعه کل افراد جامعه امکان پذير نبود؛ لذا به منظور تسهيل در روند اين تحقيق اقدام به نمونه گيري شده نمونه اي به حجم ۱۴۲ نفر مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات، مطالعات کتابخانه اي و پرسشنامه اي با پايايي (α=۰٫۹۰) و روايي مورد تاييد بوده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که بين انگيزش، ارتقا جايگاه سازماني، پيشرفت شغلي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.