مقاله بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيري کننده سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر اساس تئوري انگيزش محافظت در سال ۸۸- ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيري کننده سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر اساس تئوري انگيزش محافظت در سال ۸۸- ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پوست
مقاله تئوري انگيزش محافظت
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقياني مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: نوربالا محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پوست شايع ترين نوع سرطان در شهر يزد مي باشد و دوران کودکي و نوجواني يک زمان مهم و ويژه براي پيشگيري از سرطان پوست در آينده است. هدف مطالعه حاضر تعيين عوامل مرتبط با انجام رفتارهاي پيشگيري کننده سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد با استفاده از تئوري انگيزش محافظت است.
مواد و روش ها: شرکت کننده هاي اين مطالعه مقطعي، شامل ۳۶۰ دانش آموز دختر مقطع دبيرستان از ۴ دبيرستان شهر يزد بودند. داده ها از طريق پرسش نامه خود ايفا جمع آوري گرديد. داده هابا استفاده از نرم افزار آماري SPSS و تست هاي آماري ANOVA,T-test  ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين رفتارهاي محافظت کننده سرطان پوست با سازه هاي حساسيت درک شده، شدت درک شده، ترس، خودکارآمدي، کارآمدي پاسخ و ارزيابي کنار آمدن، همبستگي مثبت و با پاداش، هزينه هاي پاسخ و ارزيابي تهديد، همبستگي منفي در سطح ۰٫۰۱ وجود داشت. ميزان پيشگويي انگيزش محافظت توسط دو فرآيند ميانجي شناختي ارزيابي تهديد و ارزيابي کنار آمدن، %۵۴ بود که در اين ميان نقش ارزيابي تهديد (۰٫۳۳۵=β) بيش تر بود. هم چنين ميزان پيشگويي رفتارهاي محافظت کننده به وسيله سازه انگيزش محافظت  %41بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اثربخشي تئوري انگيزش محافظت را در پيشگويي رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پوست در شرکت کنندگان تاييد مي کند.