مقاله بررسي عوامل مرتبط با زمين افتادن در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با زمين افتادن در سالمندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل مرتبط
مقاله زمين افتادن
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاروند شهين
جناب آقای / سرکار خانم: بيرجندي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زمين افتادن يکي از مسايل مهم بهداشتي است که بر کيفيت زندگي سالمندان تاثير گذاشته و مي تواند منتهي به شماري از پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي نامطلوب در جامعه گردد. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مرتبط با زمين افتادن در سالمندان شهر خرم آباد انجام شده است.
روش بررسي: مطالعه توصيفي، مقطعي، مي باشد. جامعه مورد پژوهش کليه سالمندان ۶۰ سال و بالاتر شهر خرم آباد در سال ۱۳۸۶ مي باشد. روش نمونه گيري در اين مطالعه، خوشه اي چند مرحله اي (Multistage cluster sampling) و حجم نمونه۴۰۰ نفر بوده و به منظور جمع آوري داده ها از يک پرسشنامه نيمه ساختاري، که در آن، عوامل خطر داخلي (مشخصات دموگرافيک، عملکرد فيزيکي و وضعيت شناختي) و عوامل خطر خارجي (محيط هاي داخلي و خارجي، پوشش و کفش، حمايت اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفتند. اين پرسشنامه توسط پرسشگران و با مراجعه به درب منازل تکميل گرديد. براي سنجش ارتباط برخي عوامل با زمين افتادن سالمندان از آزمون آماري كاي اسكوئر و آزمون دقيق فيشر و من ويتني استفاده شد. نرم افزارSPSS15  جهت تجزيه و تحليل اطلاعات به كار گرفته شد.
يافته ها: از ۴۰۰ نمونه مورد بررسي %۵۲٫۵ مرد و بقيه زن بودند. مدرک تحصيلي آن ها ديپلم و بالاتر، سيکل، %۱۷ ابتدايي و بقيه بيسواد بودند. بيشترين گروه سني ۶۴-۶۰ ساله (%۲۹) و کمترين، بالاي ۸۵ سال (%۶) بودند. شيوع زمين افتادن در سالمندان شهر خرم آباد ۲۴٫۸ درصد بود. كه اين نسبت در مردان ۲۳ و در زنان ۲۶٫۷ درصد بود. همچنين بيشترين ميزان شيوع در محدوده سني ۸۵ سال و بالاتر ديده مي شد. يافته هاي مطالعه نشان دادند كه بين استفاده از وسيله كمك حركتي، روش استحمام، برخي بيماري هاي مزمن و زمين افتادن ارتباط وجود دارد. (P<0.05)اما بين مصرف داروها به طور جداگانه، ورزش كردن و مصرف ترياك با زمين افتادن ارتباطي يافت نشد.
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه از هر چهار سالمند در شهر خرم آباد، يك نفر در طي يكسال، زمين خوردن را تجربه مي كند. تحليل علل زمين افتادن و پيشگيري از آن نياز به همکاري در يک تيم چند رشته اي دارد سيستم مراقبتي در ارتباط با زمين افتادن و شکستگي ها بايستي ايجاد شود تا علاوه بر اصلاحات محيطي متناسب با وضعيت فيزيکي و ذهني سالمندان، استفاده از وسايل کمکي مناسب، شناسايي سالمندان در معرض خطر و آموزش به مددجو و خانواده درباره استراتژي هاي پيشگيري از افتادن صورت گيرد.