مقاله بررسي عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي معلمان مدارس شهر کاشان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي معلمان مدارس شهر کاشان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله معلمان
مقاله مسخ شخصيت
مقاله مازلاخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مروجي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصح جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فرسودگي شغلي از عوارض استرس شغلي محسوب مي شود. فرسودگي شغلي شامل يک سري از خصوصيات ذهني و عملکردي و شخصي مي باشد که در آن فرد از بعضي از علايم روحي-رواني برخوردار است. فرسودگي شغلي باعث کاهش بهره وري، افسردگي و بيماري شود.
مواد و روش ها: اين تحقيق بر روي ۳۸۵ نفر از معلمان شهرستان کاشان توسط پرسشنامه استاندارد مازلاخ، در سه حوزه مسخ شخصيت، خستگي عاطفي، کاهش عملکرد فردي فرسودگي شغلي توسط درجه بندي استاندارد مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج در سه بعد خستگي عاطفي (شديد ۱۰٫۱ درصد، متوسط ۱۸ درصد، خفيف ۷۱٫۹ درصد) و مسخ شخصيت (شديد ۴٫۶ درصد، متوسط ۱۰٫۹ درصد، خفيف ۸۴٫۵ درصد) و کاهش عملکرد فردي (شديد ۲٫۲ درصد، متوسط ۱۱٫۱ درصد، خفيف ۸۶٫۷ درصد) بود. با افزايش سن(P=0.002)  و سابقه کاري(P=0.001)  فرسودگي کاهش مي يافت. افزايش مدرک تحصيلي (P=0.05)، اختلالات روان پزشکي (P=0.02)، نوع مسکن (P=0.003)، عدم رضايت از زندگي زناشويي(P=0.031)  و جنس مرد(P<0.01)  به طور معني دار باعث افزايش فرسودگي شغلي مي گرديد.
نتيجه گيري: اين نکته حایز اهميت است اگر چه بر اساس اين مطالعه اکثر افراد فرسودگي خفيف داشتند ولي فرسودگي متوسط تا شديد در ابعاد خستگي عاطفي (۲۸٫۱ درصد) و مسخ شخصيت (۱۵٫۴ درصد) قابل توجه است و لازم است به اين افراد با توجه به نقش مهم خود در جامعه توجه ويژه اي داشت. توصيه مي شود که معلمان مورد بررسي بيشتر و اقدامات لازم در جهت کاهش استرس و بررسي از نظر بيماري هاي روحي-رواني قرار گيرند.