مقاله بررسي عوامل مرتبط با پيامد ضربات مغزي تروماتيک در بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با پيامد ضربات مغزي تروماتيک در بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربات مغزي تروماتيک
مقاله GCS
مقاله واحد مراقبت هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي اونجي فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي علوي نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تصادفات يکي از علل عمده مرگ و مير و پيامد نامطلوب در جمعيت زير ۵۰ سال مي باشد. مطالعه حاضر به منظور تعيين عوامل مرتبط با پيامد ضربات مغزي تروماتيک (TBI) در بيماران بستري در ICU انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است که روي ۹۵ بيماري داراي TBI که در ICU بيمارستان بهشتي کاشان بستري بودند، انجام شد. براي جمع آوري داده ها از چک ليستي استفاده شد. كه حاوي اطلاعات بيوگرافيک، مشخصات وقوع حادثه، و اطلاعات کلينيکي و پيامد بيماران بود. سطح هوشياري در دو نوبت با فاصله ۶ ساعت توسط نمره کماي گلاسکو (GCS) بررسي شد. پيامد نيز با نمره پيامد گلاسکو (GOS) تعيين شد.
نتايج: ميانگين سني بيماران ۱۲±۷/۲۶ سال بود. ميانگين دوره بستري ۹/۱۳±۳/۱۲ روز بود و با GOS تفاوت معني دار آماري داشت (P=0.0001). 60 درصد افراد پيامد مطلوب داشتند و ۲/۲۳ درصد نيز فوتي بودند. مقايسه شدت تروماي مغزي بيمار در بدو ورود و ۶ ساعت بعد از ورود به ICU با پيامد تروما تفاوت معني دار آماري داشت (P=0.0001). آزمون رگرسيون لجستيک نشان داد فقطGCS  6 ساعت بعد از ورود به ICU تعيين کننده پيامد تروما مي باشد (P=0.007).
نتيجه گيري ۶ GCS :ساعت بعد از ورود به ICU مهمترين عامل تعيين کننده پيامد تروما هاي مغزي است، بنابراين، اطلاعات مربوط به GCS بيماران در بخش ICU بايد به دقت ثبت شود تا براي ارزيابي و پيش بيني پيامد تروماي مغزي در بيماران مورد استفاده قرار گيرد.