مقاله بررسي عوامل مرتبط بر ميزان بهره وري معلمان شهرستان بوكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط بر ميزان بهره وري معلمان شهرستان بوكان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت شغلي معلم
مقاله رضايت شغلي معلم
مقاله بهره وري مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با تحقيق بر روي عوامل مرتبط بر ميزان بهره وري معلمان شهرستان بوکان مي باشد، نوع تحقيق در اين مطالعه توصيفي است. لذا روش تحقيق حاضر از بين روش هاي توصيفي روش همبستگي است. جامعه آماري شامل ۲۱۱۱ نفر از معلمان شهرستان بوکان در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ تشکيل مي دهند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۲۵ نفر به دست آمده است و با روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است که در اين بررسي از تحليل عاملي جهت تعيين اعتبار پرسشنامه و ضريب آلفاي كرون باخ براي تعيين پايايي سوالات استفاده شد. عمده ترين نتايج به دست آمده به شرح زير مي باشد: ميزان بهره  وري معلمان به ميزان رضايت از شغل و همچنين ميزان امنيت شغلي آنها بستگي دارد. همچنين ميزان بهره وري معلمان بر اساس جنسيت آنها نيز متفاوت است، به طوري كه بهره وري زنان بالاتر از مردان است و از همبستگي استفاده شده در آزمون روابط متغيرها از تحليل آماري رگرسيون چندگانه استفاده شد كه به ترتيب رضايت شغلي و امنيت شغلي در ميزان بهره وري معلمان موثر بوده است.