مقاله بررسي عوامل موثر برگرايش دانشجويان براي استفاده از خدمات مراكز مشاوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر برگرايش دانشجويان براي استفاده از خدمات مراكز مشاوره
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره
مقاله مراکز مشاوره
مقاله گرايش دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين پژوهش بررسي عوامل موثر برگرايش دانشجويان به مراكز مشاوره است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱ تشکيل مي دهد. روش پژوهش حاضر زمينه يابي است که با روش نمونه گيري خوشه اي تعداد ۲۰۰ نفر (۱۰۰ نفر پسر و ۱۰۰ نفر دختر) از دانشجويان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل يک پرسش نامه محقق ساخته عوامل موثر بر گرايش به مراکز مشاوره است. نتايج تحليل رگرسيون لجيستيک نشان مي دهد که بين مراجعه دانشجويان به مراکز مشاوره با دو عامل، تخصص مشاوران (p-value<0.05 یا۰٫۰۱۴۷<0.05 )، و نحوه برخورد کادر اداري مراکز ( p-value<0.05يا ۰٫۰۰۷۰<0.05)، ارتباط معني دار وجود دارد.