مقاله بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردي زندانيان استان مرکزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۴۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردي زندانيان استان مرکزي)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب هاي اجتماعي
مقاله انحرافات اجتماعي
مقاله کجروي
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله جامعه ايمن و زندانيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صفري شالي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بين زندانيان مي پردازد. در اين نوشتار، براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و ميداني (پيمايشي) استفاده شده. از نظر روش شناسي، اين تحقيق از نوع تحقيقات علي، همبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل زندانيان زندان هاي استان مرکزي مي شود. برطبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيوني، ۱۰ متغير «ميزان رواج کجروي در خانواده » (با ضريب ۰٫۲۹)، «احساس تعلق به خانواده» (با ضريب ۰٫۲۸-)، «محيط اجتماعي نامناسب» (با ضريب ۰٫۲۶)، « پايين بودن سن فرد زنداني در اولين سال ورود به زندان» (با ضريب ۰٫۲۵)، «ميزان پايبندي ديني فرد و خانواده » (با ضريب ۰٫۱۸-) «بيکاري» (با ضريب ۰٫۱۷)، «گروه دوستان » (با ضريب ۰٫۱۰) «رضايت از زندگي» (با ضريب ۰٫۱۰-) «ارضا نيازهاي عاطفي در خانواده» (با ضريب ۰٫۱۰-) و «احساس محروميت» (با ضريب ۰٫۹۰) به ترتيب ضرايب رگرسيوني ذکر شده بر روي انحرافات اجتماعي زندانيان نقش داشته اند. همان طور که از ضرايب مشخص است، متغيرهاي «احساس تعلق به خانواده، پايبندي ديني، ارضاء نيازهاي عاطفي و رضايت از زندگي» تاثير کاهنده بر روي انحراف هاي اجتماعي و ساير متغيرها (که داراي ضرايب مثبت هستند) داراي تاثير افزاينده بر روي انحرافات اجتماعي بودنده اند. در مجموع، براي داشتن جامعه ايمن بايد به مولفه هاي مختلفي توجه داشت، از جمله اين موارد کاهش ميزان انحرافات و افزايش احساس امنيت در بين شهروندان مي باشد؛ بسترهاي گوناگون توسعه (اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي) مستلزم وجود جامعه ايمن است. لذا، ترديدي در ضرورت شناخت و کاهش آسيب ها و لزوم ايجاد جامعه ايمن وجود ندارد.