مقاله بررسي عوامل موثر بر استقلال حسابرس از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر استقلال حسابرس از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقلال حسابرس
مقاله خدمات غير حسابرسي
مقاله کميته حسابرسي
مقاله وابستگي اقتصادي
مقاله حق الزحمه حسابرسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروش ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش عوامل موثر بر استقلال حسابرس از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسي در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. براي گردآوري داده هاي اين پژوهش از پرسشنامه با مقياس طيف ليکرت و براي ارزيابي فرضيه ها از آزمون هاي، نسبت موفقيت در جامعه (p) و کاي-دو (c2) استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش متشکل از دو گروه، گروه استفاده کنندگان خدمات حسابرسي که شامل مديران مالي شرکت هاي سرمايه گذاري، مدير امور اعتباري بانک ها و گروه شرکاي موسسه حسابرسي مي باشد.
نتايج پژوهش نشان مي دهد، وجود كميته حسابرسي صاحبکار، وابستگي اقتصادي حسابرس، ارايه خدمات غير حسابرسي و نقش مديران در انتصاب حسابرسان و تعيين حق الزحمه حسابرسي بر استقلال حسابرس تاثير دارد. همچنين در بررسي ديدگاه هاي پرسش شوندگان، نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان (بين گروهي) تفاوت معناداري وجود داشته و بين ديدگاه هاي استفاده کنندگان (درون گروه) تفاوتي وجود ندارد.