مقاله بررسي عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي به نيروهاي انتظامي (مطالعه موردي: استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي به نيروهاي انتظامي (مطالعه موردي: استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله اعتماد تعميم يافته
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله حذف اجتماعي
مقاله انجمن هاي داوطلبانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شارع پور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگي هاي جامعه معاصر سبب شده كه اعتماد، کارکرد ويژه اي پيدا كند. در اين ميان با توجه به دغدغه هاي مربوط به حفظ نظم اجتماعي و کنترل اجتماعي در جامعه مدرن، اعتماد عموم مردم به پليس از اهميت ويژه اي برخوردار است. در تحليل شکل گيري اعتماد دو ديدگاه کلي وجود دارد:
بر اساس ديدگاه جامعه – محور، با گسترش مشارکت افراد در شبکه هاي رسمي و غيررسمي موجود در جامعه، اعتماد نيز گسترش مي يابد. در مقابل، رهيافت نهاد – محور معتقد است که مهمترين عوامل موثر در ايجاد و حفظ اعتماد، نهادها و سازمانهايي هستند که مجري سياستها مي باشند يعني دستگاههاي اجرايي دولتي. مقاله حاضر بدنبال مقايسه اين دو ديدگاه در تحليل اعتماد مردم به پليس است. بدين منظور با استفاده از روش پيمايشي تعداد ۷۹۴۹ نفر از جمعيت روستايي و شهري در شهرستان هاي مختلف استان مازندران با شيوه نمونه گيري طبقه بندي شده چند مرحله اي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته هاي تحقيق حاضر حاکي از آن بود که در تبيين اعتماد مردم به پليس بيش از متغيرهاي فردي و مشارکت در انجمن هاي داوطلبانه، متغيرهاي اجتماعي و به خصوص عوامل مربوط به حکومت عادلانه و کارآمد موثر است. بر اين اساس، نوع نگرش مردم به کنش گران دولتي و نحوه عملکرد سازمانهاي دولتي بر ارزيابي آنان از قابليت اعتماد به پليس تاثير فراواني دارد.