مقاله بررسي عوامل موثر بر انواع مصرف با رويکرد بهره وري اجتماعي و انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر انواع مصرف با رويکرد بهره وري اجتماعي و انتظامي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل معادلات ساختاري
مقاله فرهنگ سازي
مقاله جامعه پذيري
مقاله انضباط اجتماعي
مقاله بهره وري انتظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اصلاح و الگوي مصرف يک موضوع کليدي است که نياز به مديريت راهبردي دارد و تنها در قالب مديريت تحول راهبردي که شامل اصلاح ساختارها، فرآيندها و تدوين راهبردهاست. هدف از نوشتار معرفي روش (مدل معادلات ساختاري) عملکرد خدمات نيروي انتظامي را با نگرش به ستانده و نتيجه، مشارکت کارکنان و استفاده از معيارهاي براي حل مسايل، و برنامه ريزي و شناخت متغيرهاي مکنون از جمله فرهنگ سازي، جامعه پذيري و اطلاع رساني و انضباط اجتماعي را بر اصلاح الگوي مصرف در حوزه هاي فردي از جمله انرژي، فرمان و مکان و حوزه هاي اجتماعي از جمله اصلاح مکانيزم هاي قيمت ها و …. را مورد ارزيابي قرار دهيم.
روش: روش مطالعه پژوهش حاضر اكتشافي و پيمايشي است. جامعه آماري آن كليه دانشجويان كارشناسي سال چهارم در سال ۱۳۸۸ دانشكده علوم و فنون انتظامي است. در اين مطالعه براي نمونه گيري از شيوه نمونه گيري تصادفي ساده استفاده گرديده است و براي ابزار گردآوري داده هاي آن پرسشنامه مي باشد.
يافته ها: نشان مي دهد که بين فرهنگ سازي، جامعه پذيري و انضباط اجتماعي و بهره وري اجتماعي حاصل از مصرف، رابطه معنا داري وجود دارد.
نتايج: در افزايش بهره وري اجتماعي، عامل کنترل مصرف انرژي ها به عنوان يک عامل موثر و مهم است که اين عامل از سه بعد فرهنگي، جامعه پذيري و انضباط اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين در خصوص مديريت مصرف مي توان گفت اين موضوع نيز از بعد فرهنگي، جامعه پذيري و انضباط اجتماعي حايز اهميت است كه کنترل آن باعث افزايش بهره وري اجتماعي و انتظامي خواهد شد.