مقاله بررسي عوامل موثر بر انگيزه کاري مديران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر انگيزه کاري مديران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه
مقاله انگيزش شغلي
مقاله ماهيت شغلي
مقاله جو سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام زاده حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع انساني از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر موفقيت يا شکست يک سيستم اجتماعي است. اين منابع انساني هستند که ضامن بقا، عامل تاثيرگذار و رمز موفقيت يک سيستم هستند، عامل منابع انساني مي تواند منابع فيزيکي و مادي را به هدر داده و اتلاف کند، از بين ببرد يا آن را بارور کند. و يکي از شرايط مهم و اساسي براي رسيدن به هدف در هر کاري برانگيختن و ايجاد انگيزه در افرادي است که آن کار را انجام مي دهند. عوامل متعددي در انگيزه کاري پايين در سازمان ها وجود دارند و به همين دليل مديريت به دنبال راه ها و تکنيک هايي بايد باشد که بتواند انگيزه هاي کارکنان خود را افزايش دهد. عوامل بسيار زيادي بر افزايش انگيزش شغلي مديران مي تواند تاثير گذار باشد ولي ما در اين پژوهش به بررسي سه عامل ماهيت شغلي و جو سازماني و نيز ويژگي هاي فردي و ميزان تاثير گذاري آن بر انگيزش شغلي مي پردازيم.
اين پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعي و روش هاي اماري توصيفي – تحليلي در جامعه آماري ۶۶ نفري مديران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد انجام گرفته است. از روش نمونه گيري تعداد ۴۵ نفر انتخاب و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه انگيزش شغلي استفاده شد و براي تعيين روايي از نظرات استادان استفاده گرديد. اعتبار آن از طريق باز آزمايي به دست آمد و و اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که عوامل فردي مخصوصا انگيزه پيشرفت تاثير بسيار زيادي در بالا بردن سطح انگيزش دارد و نيز انگيزه پيوند جويي از عوامل برانگزاننده مي باشد و از طرفي ديگر عواملي مانند ماهيت شغل و جو سازماني در افزايش انگيزه کاري موثر است.