مقاله بررسي عوامل موثر بر بحران رفتار دانشجويي و ارايه راهکار براي کاهش آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر بحران رفتار دانشجويي و ارايه راهکار براي کاهش آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله رفتار بحراني
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله منطقه ده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر بحران رفتار دانشجويي و ارايه راهکارهايي براي کاهش آنها بوده است. روش پژوهش توصيفي (پيمايشي) و جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه ۱۰ کشور (N=52860) بود. ۳۸۲ نفر به عنوان نمونه (۱۶۵ زن و ۲۱۷ مرد) به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته مرکب از ۳۹ گويه بود. ضريب پايايي پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۰ محاسبه شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از شاخصهاي آمار استنباطي (تحليل عاملي، آزمونt و تحليل واريانس يکطرفه) تجزيه و تحليل شدند. نتايج پژوهش عوامل موثر بر بحران رفتاري دانشجويان را در ۱۱ عامل طبقه بندي و مشخص کرد که عبارت اند از: عوامل سياسي، ساختار دانشگاه محل تحصيل، عوامل اجتماعي، هزينه و اشتغال، هدف و برنامه زندگي، عوامل آموزشي، عوامل فرهنگي، نيازهاي رشد و توسعه فردي، نيازهاي فيزيولوژيک، تعارض نقشها و شرايط محل تحصيل. در نهايت، براي عواملي که از بار عاملي بالايي برخوردار بودند، استراتژيهايي براي کاهش بحران ارايه شده است.