مقاله بررسي عوامل موثر بر بزه ديدگي زنان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۳۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر بزه ديدگي زنان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزه ديدگي
مقاله ترس از جرم
مقاله زنان
مقاله خشونت
مقاله عدم ادغام اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فسايي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تحولات نوين در حوزه مطالعات جرم شناسي سبب شده است که توجه محققين علوم اجتماعي و جرم شناسي به آن سوي عمل مجرمانه، يعني قربانيان جرايم معطوف شود. بر اساس رويکردهاي قرباني محور، شرايط حاکم بر تکوين جرم و وقوع بزه ديدگي مورد بررسي و کنکاش قرار مي گيرد تا بتوان جهت پيشگيري از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت. مقاله حاضر که مبتني بر پژوهشي کيفي است، با استفاده از روش تحقيق کيفي و انجام مصاحبه هاي عميق با ۶۵ زن ۱۹ تا ۶۰ ساله تهراني، علل بزه ديدگي زنان را بر اساس روايت خود آنان مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار دهد. يافته هاي اين تحقيق حاکي از آن است که زنان مصاحبه شونده عواملي نظير: بي احتياطي زنان، نوع فعاليت هاي روزمره، نوع رفتار و پوشش، خشونت درحوزه خصوصي و عمومي، نابساماني خانوادگي و ضعف در جامعه پذيري، ناکارآمدي يا نبود قوانين حمايتي و اجتماعي، عدم آموزش روش هاي دفاع از خود، درهم ريختگي فضاي شهري، وجود مکان هاي جرم خيز و مخفي نظير زيرگذرها و معابر تاريک، وجود نابساماني هاي اجتماعي و اقتصادي نظير بيکاري و فقر را در کنار ويژگي هاي فيزيولوژيک و زيستي، از جمله مهم ترين دلايل بزه ديدگي مي دانند.