مقاله بررسي عوامل موثر بر تشکيل و خصوصيات نانوامولسيون تثبيت شده با کازئينات سديم و Tween 80 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر تشکيل و خصوصيات نانوامولسيون تثبيت شده با کازئينات سديم و Tween 80
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج فراصوت
مقاله نانوامولسيون
مقاله کازئيات سديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف نجفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدايي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، خصوصيات امولسيون روغن در آب تثبيت شده با مخلوط کازئينات سديم (۲، ۵ و ۱۰ درصد وزني) و سوربيتان منو ۹- اکتادکنوئات (Tween 80)) 0.5، ۱ و ۱٫۵ درصد وزني) در pHهاي (۳، ۵ و ۷) و غلظت هاي مختلف نمک کلرورکلسيم (۰٫۲، ۰٫۴ و ۰٫۶ درصد وزني) مورد بررسي قرار گرفت. به منظور توليد امولسيون از يک دستگاه مولد امواج فراصوت با قدرت ۷۵۰ وات و فرکانس ۲۰ کيلوهرتز براي مدت زمان ۳ دقيقه در حداکثر شدت صوت استفاده شد و قطر متوسط، سطح مخصوص و توزيع اندازه قطرات امولسيون اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد که به طور کلي با افزايش غلظت کازئينات سديم و Tween 80 اندازه گويچه ها کاهش يافت، هر چند بر هم کنش بين آن ها در بعضي موارد باعث افزايش اندازه قطرات گرديد. تغييرات pH و غلظت يون کلسيم تاثير معني داري بر اندازه متوسط قطرات و سطح مخصوص آنها داشت (p<0.05) کوچکترين اندازه قطرات در pH=7، غلظت%۱۰  کازئينات سديم و %۱ TWeen 80 و در غياب يون کلسيوم مشاهده شد. حضور يون کلسوم در محيط موجب افزايش اندازه قطرات گرديد. با اين وجود، غلظت %۰٫۲ يون کلسيوم افزايش معني داري را در انداره متوسط قطرات موجود نگرديد (p<0.001).