مقاله بررسي عوامل موثر بر تغيير انتشار دي اكسيدكربن در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر تغيير انتشار دي اكسيدكربن در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل تجزيه اي
مقاله انتشار دي اكسيدكربن
مقاله شدت انرژي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آشنا مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش قابل ملاحظه گازهاي الاينده و از ان جمله دي اكسيدكربن (CO2) در دهه هاي اخير به تبع رشد و توسعه صنعتي، توجه بيش تري را به منظور مقابله و جلوگيري از اثرات مخرب ان ها به خود جلب كرده است. هدف اين مقاله تعيين عواملي است كه تغيير انتشار CO2 مرتبط با انرژي را تحت تاثير قرار مي دهد. تحليل تجزيه اي كامل براي CO2 در ايران براي بخش هاي اصلي اقتصادي طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۳ آنجام گرفته است. بدين منظور تغييرات انتشار CO2 از نظر چهار عامل اصلي شدت انرژي، ضريب الودگي، تغييرات ساختاري و فعاليت اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه در تحليل كلي، مهم ترين عامل افزايش انتشار CO2، رشد اقتصادي (اثر مقياس) است و ساختار اقتصادي به ميزان كم تري در افزايش انتشار كربن موثر است. ضريب الودگي و شدت انرژي به ميزان كمي در كاهش انتشار CO2 نقش دارند. در تحليل جزيي براي هر بخش اقتصادي، با توجه به ويژگي هر بخش، نتايج متفاوتي در ارتباط با هر عامل به دست آمده است. اثر فعاليت اقتصادي در تمام بخش ها مثبت بوده و بخش هايي كه سهم ان ها در توليد كل كاهش يافته است، اثر ساختاري منفي و در نتيجه اثر كاهشي بر انتشار CO2 دارند.