مقاله بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه محصولات منتخب زراعي در شهرستان زرين دشت، استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه محصولات منتخب زراعي در شهرستان زرين دشت، استان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه محصولات كشاورزي
مقاله ريسك توليد
مقاله تقاضاي بيمه
مقاله زرين دشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 با توجه به اهميتي كه بيمه كشاورزي در جهت كاهش ريسك توليدي زارعين دارد، شناسايي عوامل موثر در پذيرش بيمه از طرف زارعين و اعمال سياست روي اين متغيرها، با هدف افزايش تقاضاي بيمه محصولات زراعي، بسيار حايز اهميت خواهد بود. در اين مطالعه، عوامل موثر بر پذيرش بيمه در مورد توليد محصولات زراعي منتخب گندم، جو و پنبه، در شهرستان زرين دشت، در سال زراعي ۸۶-۸۵ شناسايي گرديد. از مدل لوجيت جهت تحليل عوامل موثر بر تقاضا، استفاده شده و نگرش زارعين نسبت به بيمه مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه متغيرهاي درآمد حاصل از كشت محصول و سن كشاورز در هر سه محصول معني دار شده اند. متغيرهاي آگاهي از اهداف بيمه و نوع مالكيت، از ديگر متغيرهاي معني دار بوده اند. همچنين، متغير سن زارع در هر سه محصول داراي بيشترين كشش بوده و با توجه به آماره اثر نهايي، در كشت گندم و پنبه، متغير آگاهي از اهداف بيمه و در كشت جو نيز متغير سن بيشترين اثر را در پذيرش بيمه داشتند. در پايان توصيه هايي در جهت سياست گزاري مناسب جهت افزايش اقبال زارعين به بيمه ارايه گرديد.