مقاله بررسي عوامل موثر بر تقاضاي واردات ايران به تفکيک کالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۲۰۹ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر تقاضاي واردات ايران به تفکيک کالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واردات
مقاله هم جمعي
مقاله کالاهاي مصرفي
مقاله کالاهاي واسطه اي
مقاله کالاهاي سرمايه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپانلو هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بخش تجارت خارجي به عنوان يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي در تمامي کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه، مورد توجه مي باشد. برآورد تقاضاي واردات کالاها همواره يکي از دغدغه هاي اصلي و موضوعات مورد بحث تصميم گيران سياسي و اقتصادي در تمامي زمينه ها، علي الخصوص در تصميمات راهبردي کشوري، منطقه اي و جهاني بوده است. همچنين انتخاب استراتژي صحيح براي واردات منوط به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن مي باشد. لذا در اين مقاله به شناسايي و تحليل عوامل موثر بر واردات ايران پرداخته شده است که باتوجه به مباحث هم جمعي بين متغير هاي اقتصادي، از روش اقتصادسنجي خود توضيح با وقفه هاي توزيع شده(ARDL) ، استفاده گرديد. در اين تحقيق پس از بررسي جامع مباني نظري تابع واردات و مرور مطالعات گذشته در ايران و جهان، ساختار بازرگاني خارجي ايران طي سال هاي (۱۳۵۰-۱۳۸۶)، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بر اساس اين مطالعات، نوع و ميزان اثرگذاري عواملي چون قيمت هاي نسبي، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز، توليد ناخالص داخلي بدون نفت و گاز و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، بر هر يک از توابع واردات، بررسي گرديد. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که متغير با وقفه (واردات دوره قبل) براي هر سه تابع معني دار بوده و بيشترين تاثير را بر واردات کالاهاي مصرفي داشته است (تاييد تئوري انتظارات مصرفي) و کمترين تاثير را بر کالاهاي سرمايه اي دارد. کشش قيمتي تقاضاي واردات براي کالاهاي واسطه اي بيشترين و براي کالاهاي مصرفي کمترين مقدار را دارا است و در نهايت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و همينطور ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز بيشترين تاثير را بر واردات کالاهاي سرمايه اي مي گذارند. همچنين وجود رابطه همجمعي ميان متغيرها تاييد شد و روابط بلندمدت و الگوي ECM براي هر يک از توابع محاسبه گرديد.