مقاله بررسي عوامل موثر بر تنوع زيستي با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه در جنگل تحقيقاتي واز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر تنوع زيستي با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه در جنگل تحقيقاتي واز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص تنوع زيستي
مقاله رگرسيون خطي چندگانه
مقاله تيپ جنگل
مقاله جنگل واز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ستاريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در سري ۲ جنگل تحقيقاتي واز واقع در شهرستان چمستان (استان مازندران) انجام شد. شبكه آماربرداري به صورت تصادفي سيستماتيك با ابعاد ۲۰۰×۱۵۰ متر طراحي و قطعات نمونه دايره اي شكل با شعاع ۱۷٫۸۴ متر پياده گرديد. در هر قطعه نمونه تعدادي از فاكتورهاي كمي و كيفي درختان و رويشگاه ثبت شد. به منظور تشخيص و تفكيك تيپ ها از ميانگين مجموع سطح مقطع برابر سينه درختان در قطعه نمونه و روش آناليز دو طرفه گونه هاي شاخص استفاده شد. به طور كلي ۷ تيپ به نام هاي: ۱- راش، افرا پلت همراه با ممرز، ۲- راش، ممرز همراه با شيردار، ۳- ممرز، انجيلي همراه با بلوط و شيردار، ۴- ممرز، انجيلي همراه با افرا پلت، ۵- انجيلي، ممرز همراه با افرا پلت، توسكا و خرمندي، ۶- توسكا همراه با ممرز و خرمندي و ۷- آزاد تفكيك شد. سپس تنوع زيستي گونه هاي درختي با استفاده از دو شاخص غنا گونه اي (سيمپسون، شانون- وينر) و دو شاخص يكنواختي (سيمپسون، اسميت- ويلسون)، در كليه تيپ هاي جنگلي محاسبه و تيپ هايي كه از نظر توالي اكولوژيكي در يك مرحله قرار داشتند به وسيله آزمون t با يكديگر مقايسه شدند. براي تشخيص عوامل موثر در شاخص هاي تنوع زيستي از رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد كه تنوع زيستي در تيپ هاي ۱ و ۳ بيشتر از تيپ هاي ۲ و ۴ مي باشد. در ضمن تاثير مؤلفه يكنواختي بر روي تنوع زيستي بيشتر است، زيرا تيپ هاي ۱ و ۳ با وجود داشتن گونه هاي كمتر، از تنوع زيستي بيشتري برخوردار بوده اند. بررسي رابطه بين شاخص هاي تنوع زيستي با بعضي از عوامل فيزيوگرافيك منطقه و تعدادي از خصوصيات توده در تيپ هاي جنگلي به واسطه رگرسيون خطي چندگانه نشان داد كه ارتفاع از سطح دريا بر روي كليه شاخص هاي تنوع زيستي در نظر گرفته شده داراي اثر منفي است، ضمن اين كه اين اثر هميشه به صورت خطي نمي باشد. درصد شيب دامنه شاخص هاي ياد شده را افزايش داد، كه علت اين امر تخريب بيش از حد توده هاي جنگلي در شيب-هاي پايين و حذف اين عوامل مخرب در شيب هاي بالاتر مي باشد. به طور كلي تنوع زيستي به عوامل متعددي وابسته مي باشد كه در اين تحقيق برخي از عوامل مورد نظر قرار گرفته است. زيرا تنوع زيستي امري ديناميك بوده و در مراحل مختلف اكولوژيكي جوامع مختلف متفاوت مي باشد.