مقاله بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني (مطالعه موردي ادارات کل برنامه ريزي و نظارت اعتباري و اعتبارات بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني (مطالعه موردي ادارات کل برنامه ريزي و نظارت اعتباري و اعتبارات بانک ملت)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمند سازي کارکنان
مقاله منابع انساني
مقاله بهبود مستمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطني خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سازمان ها براي ادامه حيات خود مي بايست از ويژگي هاي خاصي نظير: مشتري مداري، انعطاف پذيري بالا، شفافيت، بهبود مستمر و … برخوردار باشند و براي دست يابي به چنين ويژگي هايي بايد مهم ترين منبع و ابزار رقابتي خود يعني نيروي انساني را توانمند سازند. به زبان ساده، توانمندسازي، توانايي ترغيب ديگران به انجام دادن کاري است که خودشان مي خواهند انجام دهند. از اين رو، مطالعه توانمند سازي، يک اصل بنيادين در مديريت سازمان هاي امروزي به شمار مي رود. لذا با درک اهميت و ضرورت اين مقوله و با درنظر گرفتن ادارات کل برنامه ريزي و نظارت اعتباري و اعتبارات بانک ملت به عنوان نمونه مطالعاتي، در صدد تبيين و بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انساني از بعد رفتاري هستيم. مهم ترين عوامل تاثيرگذار در اين بعد، مهارت، نگرش و شخصيت کارشناسان شناسايي شدند که با طراحي پرسش نامه اي در اين راستا و با استفاده از ابزار آماري رگرسيون چند متغيره، رابطه سه عامل فوق، با توانمند سازي کارشناسان برآورد گرديد که به استناد داده هاي خروجي، ضريب متغير مهارت کارشناسان در معادله، ۰٫۴۸۶ متغير شخصيت ۰٫۳۴۴ و متغير نگرش ۰٫۱۰۴ تخمين زده شد. بنابراين هر سه فرضيه تحقيق تاييد شده و عوامل مهارت، شخصيت و نگرش تاثير مثبتي بر توانمندسازي کارشناسان دارند.
توانمندسازي کارشناسان (۰٫۴۸۶+۳٫۱۲=) مهارت کارشناسان (۰٫۳۴۴+) شخصيت کارشناسان (۰٫۱۰۴)+ نگرش کارشناسان
بنابراين جهت ارتقا سطح توانمندسازي کارکنان ادارات مورد مطالعه، پيشنهاد گرديد در مورد عامل مهارت، بر روي سطوح مهارت فني، مهارت انساني و مهارت ادراکي کارکنان و در مورد عامل نگرش نيز، روي رضايت شغلي، وابستگي شغلي و تعهد سازماني بيشتر کار شود و آموزش ها جدي تر گرفته شوند.