مقاله بررسي عوامل موثر بر توسعه جريان جت هاي مستغرق در منابع آب پذيرنده ساكن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر توسعه جريان جت هاي مستغرق در منابع آب پذيرنده ساكن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جت مستغرق
مقاله زاويه همگرايي
مقاله تراژكتوري
مقاله الگوي جريان
مقاله ضريب انتشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احديان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي سيدحبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله عوامل موثر بر جريان جت مستغرق تخليه شونده به منابع آب پذيرنده ساكن مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، كليه پارامترهاي جت، پارامترهاي محيطي و پارامترهاي هندسي موثر بر جريان جت هاي دايره اي مستغرق، بررسي و با استفاده از آناليز ابعادي روابط بدون بعد مربوطه استخراج شد. براي بررسي چگونگي ارتباط بين اين پارامترها يك مدل فيزيكي در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه شهيد چمران اهواز ساخته شد و آزمايش هاي مختلف در هندسه و جريان غليظ متفاوت جت به طور مجموع ۲۱۵ آزمايش انجام گرديد. در اين تحقيق خصوصيات مهم منحني هاي تراژكتوري جريان جت كه شامل طول شناوري مثبت، حداكثر طول مرز بالايي و حداكثر طول مرز پاييني بررسي شده است. از طرفي با استفاده از سيستم سرعت سنجي آكوستيك پروفايلر، UVDP، پروفيل هاي سرعت در مقاطع مختلف از جت اندازه گيري و مورد بررسي قرار گرفته است. پروفيل هاي سرعت اندازه گيري شده با روابط تئوري توزيع نرمال گوسين مقايسه و مشخص شد كليه پروفيل هاي سرعت اندازه گيري شده از تابع گوسين پيروي مي كنند. همچنين غلظت و ميزان رقيق شدگي جريان در مكان هاي مختلف از جت، اندازه گيري شد. اندازه گيري هاي سرعت و غلظت در مكان هاي مختلف از جت نهايتا مشخص نمود كه داده هاي اندازه گيري شده با نتايج تئوري تطابق خوبي دارد. نتايج حاصل از اين تحقيق با استفاده از تحليل آماري نشان داد كه رابطه غيرخطي با دقت قابل قبولي بين خصوصيات تراژكتوري با عوامل توسعه جريان جت برقرار است. يافته ها نشان داد كه به طور كلي با افزايش زاويه همگرايي جت، از ۱۵ درجه به ۹۰ درجه مقدار طول نهايي مرز بالايي تراژكتوري در حدود ۲۵ درصد، و براي مرز پاييني در حدود ۲۸ درصد افزايش مي يابد.