مقاله بررسي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني از ديدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مديران کارآفرين شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوي مناسب برنامه درسي دوره کارشناسي علوم تربيتي گرايش (مديريت و برنامه ريزي آموزشي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني از ديدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مديران کارآفرين شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوي مناسب برنامه درسي دوره کارشناسي علوم تربيتي گرايش (مديريت و برنامه ريزي آموزشي)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله برنامه درسي
مقاله دانش آموختگان کارآفرين
مقاله مديران کارآفرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اولاديان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني از ديدگاه دانش آموختگان و مديران کارآفرين به منظور فراهم آوردن الگوي مناسب برنامه درسي دوره کارشناسي علوم تربيتي (گرايش مديريت وبرنامه ريزي آموزشي) است. با توجه به متغير هاي مستقل اين تحقيق که عوامل موثر بر توسعه کارآفريني از ديدگاه دانش آموختگان و مديران کارآفرين است و بر اساس مطالعات وسيع انجام شده شامل: منبع کنترل فردي، خلاقيت، ريسک پذيري، انگيزه پيشرفت، توجه به منابع انساني و امکانات آموزشي، فرآيند آموزشي، اهداف و مفاهيم آموزشي است و متغير وابسته اين پژوهش توسعه کار آفريني براي برنامه درسي رشته علوم تربيتي (مديريت وبرنامه ريزي آموزشي) مي باشد. که اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي و روش آن زمينه اي است. جامعه آماري اين تحقيق کليه دانش آموختگان دانشکده کار آفرين دانشگاه تهران و مديران کار آفرين شهر تهران است. روش نمونه گيري، روش تصادفي ساده و حجم نمونه براي هر گروه ۶۳ نفر در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. براي آزمون سوال هاي تحقيق از آزمون غير پارامتري خي دو بهره گرفته شد. لازم به ذکر است؛ جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد از ديدگاه دانش آموختگان و مديران کارآفرين توجه به اهداف و مفاهيم آموزشي، توجه به فرايند آموزشي، توجه به منابع انساني و امکانات آموزشي، ارزشيابي آموزشي، ريسک پذيري افراد، انگيزه پيشرفت (نياز به موفقيت)، خلاقيت افراد و منبع کنترل فردي در برنامه درسي کارآفريني رشته علوم تربيتي تاثير دارد.