مقاله بررسي عوامل موثر بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در استان خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در استان خراسان شمالي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زندان
مقاله جرم
مقاله مجرم
مقاله تکرار جرم
مقاله جامعه پذيري
مقاله مراقبت بعد از خروج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي عنايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله حاصل يک کار پژوهشي با عنوان بررسي عوامل موثر بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان است و از رهيافت هاي عمده و نظريه هاي جامعه شناسي و آسيب شناختي اجتماعي از جمله انتقال فرهنگي و تفاوت ارتباطات، يادگيري اجتماعي، خرده فرهنگي، بي هنجاري، کنش متقابل، برچسب زني، پيوند اجتماعي، و نظريه کنترل اجتماعي براي اين مساله و معضل اجتماعي مهم استفاده شده است. هدف مقاله شناخت راهکارهاي کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانيان آزاد شده به زندان است.
مساله اساسي تحقيق اين است که چه عواملي در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان موثرند. اين تحقيق علي و به شيوه پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته توام با مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماري آن کليه زندانيان زندانهاي خراسان شمالي در سال ۱۳۸۶ است که تعدادشان ۱۵۲۷ نفر بوده است. نمونه آماري ۶۰۰ نفر از زندانيان سابقه دار و حجم نمونه ۲۰۰ نفر است که به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و آزمون هاي پيرسون، اسپيرمن و کايسکوئر (کي ۲) و با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان براي پيشگيري و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، با اجراي اصولي و استاندارد تفکيک و طبقه بندي زندانيان در زندانها، بهبود وضعيت اسکان و نگهداري و نوع خدمات دهي موثر به آنها، حذف برچسب رسمي و غير رسمي از زندانيان آزاد شده، عرضه خدمات موثر و کنترل از طريق مرکز مراقبت بعد از خروج، پذيرش زندانيان آزاد شده در ميان خانواده، دوستان و نهادهاي رسمي و غير رسمي و جلوگيري از طرد آنان اقدام موثري انجام داد.