مقاله بررسي عوامل موثر بر جذب واحدهاي صنعتي در نمايشگاه هاي ايران و اثرات آن بر شاخص هاي مالي آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۱۶ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر جذب واحدهاي صنعتي در نمايشگاه هاي ايران و اثرات آن بر شاخص هاي مالي آن ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايشگاه
مقاله غرفه دار
مقاله تبليغات
مقاله فضاي برگزاري نمايشگاه
مقاله بازده دارايي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيوراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قارلقي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمايشگاه ها نقش بسيار مهمي را در بازار رقابتي امروز ايفا مي کنند. در صورتي که نمايشگاه ها به درستي برگزار گردند باعث جذب دوباره شرکت ها در نمايشگاه ها شده و تأمين اهداف برگزارکنندگان، غرفه داران و بازديدکنندگان را به دنبال خواهد داشت. در اين مقاله ابتدا اثر عوامل تبليغات نمايشگاهي و بهبود فضاي برگزاري نمايشگاه را بر جذب واحدهاي صنعتي در نمايشگاه بين المللي تهران بررسي مي کنيم. سپس اثر شرکت در نمايشگاه بر شاخص هاي بازده دارايي ها و فروش شرکت ها بررسي مي شود. داده هاي مورد نياز از ۱۰۵ سازمان شرکت کننده در نمايشگاه بين المللي تهران جمع آوري گرديده است. روش پژوهش مقاله از نوع پيمايشي و همبستگي بوده و براي بررسي فرضيات از آزمون هاي مرتبط آماري استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که تبليغات در نمايشگاه بر جذب واحدهاي صنعتي تاثير نداشته در حاليکه بهبود فضاي برگزاري نمايشگاه در جذب واحدهاي صنعتي تاثير داشته است. همچنين يافته ها نشان مي دهد که شرکت در نمايشگاه بر بازده دارايي اين واحدها تاثير نداشته ولي در مقابل شرکت در نمايشگاه بر فروش واحدهاي صنعتي تاثيرگذار بوده است.