مقاله بررسي عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش حرفه اي
مقاله تماشاگران
مقاله فوتبال
مقاله تجارت
مقاله استاديوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الميري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نادريان جهرمي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي پژوهش جاري، بررسي عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در ورزشگاه هاست. پژوهش از نوع توصيفي – پيمايشي است. پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق توسط گرين (۱۹۹۵)، هانسن و گوتير (۱۹۹۲)، اسكافيلد (۱۹۸۳)، كاسكي (۱۹۹۴) و ژانگ و همكاران (۱۹۹۵) به منظور بررسي عوامل موثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها در ورزش هاي توپي تهيه شده است كه محقق آن را اصلاح كرده و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را در چهار حوزه  اقتصادي، جذابيت بازي، اولويت هاي تماشاگران و امكانات و تسهيلات با ۳۱ گويه ارزيابي مي کند. به اين منظور پس از تعيين حجم نمونه، پرسشنامه با روش نمونه گيري تصادفي در دسترس بين ۷۰۰ نفر از تماشاگران تيم هاي استقلال و پيروزي توزيع شد. پايايي پرسشنامه در مطالعه مقدماتي از طريق آلفاي كرونباخ ۸۶/۰ به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري T تك متغيره و آزمون F استفاده شد. نتايج نشان داد كه سه عامل جذابيت بازي، اولويت هاي تماشاگران و وجود امكانات و تسهيلات بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها تاثير مثبت داشته و تنها عوامل اقتصادي تاثيري بر حضور تماشاگران ندارد. مناسب بودن قيمت بليت مسابقات از بين عوامل اقتصادي، ارايه بازي تهاجمي توسط تيم مورد علاقه از بين عوامل جذابيت بازي، برگزاري منظم مسابقات ليگ از بين عوامل اولويت هاي تماشاگران و ورود و خروج آسان از استاديوم و پاركينگ ها و مناسب بودن جايگاه تماشاگران از بين عوامل امكانات و تسهيلات بيشترين تاثير را بر حضور تماشاگران در استاديوم داشتند.