مقاله بررسي عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهاي در حال توسعه منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهاي در حال توسعه منتخب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق حفاظت شده
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله فساد اداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: نصرنيا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اراضي با ارزش حفاظتي بالا، با هدف حفظ و احياي رويشگاه هاي گياهي و زيستگاه هاي جانوري به عنوان مناطق حفاظت شده در سطح گسترده انتخاب مي شوند. يک منطقه حفاظت شده، ناحيه اي خشک يا دريايي است که براي حفاظت و نگه داري تنوع بيولوژيکي منابع طبيعي و فرهنگي اختصاص مي يابد و با ابزار قانوني يا ديگر ابزار موثر، مديريت مي شود. در اين مطالعه با استفاده از تئوري زيست محيطي کوزنتس، عوامل موثر بر مناطق حفاظت شده بررسي شد. نتايج حاصل از بررسي ۴۳ کشور حاکي از وجود منحني زيست کوزنتس براي مجموعه منتخب است. از طرف ديگر افزايش نرخ رشد جمعيت در اين کشورها هم راه با کاهش درصد مناطق حفاظت شده است. افزون بر اين نتايج نشان دهنده اين واقعيت است که هر چه فساد اداري در کشورها بيش تر باشد، درصد مناطق حفاظت شده کم تر است. سرانجام بايد به اين نکته توجه کرد که ميزان تحصيلات اثر معني داري بر درصد مناطق حفاظت شده در مجموعه کشورهاي منتخب ندارد. پيش نهاد مي شود براي گسترش مناطق حفاظت شده و به وجود محيط زيست با بهره گيري از قوانين صريح از پديده هايي که نشانگر فساد اداري است جلوگيري و با آموزش و ترويج، زمينه هاي مهار جمعيت فراهم شود.