مقاله بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي بيمه شدگان اصلي، از حمايت ها و خدمات بيمه اي و درماني (مطالعه موردي تامين اجتماعي شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۷۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي بيمه شدگان اصلي، از حمايت ها و خدمات بيمه اي و درماني (مطالعه موردي تامين اجتماعي شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامين اجتماعي
مقاله بيمه شده اصلي
مقاله انواع حمايت ها و خدمات
مقاله رضايت مندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي ارسي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شعب بيمه اي و مراكز درماني، با ارايه خدماتي از قبيل؛ بيمه بازنشستگي، غرامت بيماري، بيمه بيكاري، كمك وسايل پزشكي، كمك هزينه ازدواج و خدمات درماني، نقش مهمي در ايجاد رضايت خاطر بيمه شدگان برعهده دارند. اين پژوهش با روش اسنادي و اساسا با روش پيمايشي، با هدف بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي بيمه شدگان اصلي، از اين حمايت ها و خدمات در شهرستان خرم آباد، در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، كه از بين جامعه آماري، يعني ۶۱۶۴۹ نفر بيمه شده اصلي، اقدام به نمونه گيري احتمالي با شيوه تصادفي ساده شد. ضريب اعتبار ابزار مورد استفاده (پرسشنامه)، با استفاده از آلفاي كرونباخ، بالاتر از ۷۰ درصد برآورد شد، سپس ۴۰۰ پرسشنامه، با همكاري تعدادي از پرسشگران، در بين تعداد حجم نمونه مورد نظر، توزيع گرديد و با استفاده از نرم افزار SPSS، نسبت به تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات جمع آوري شده، اقدام شد. بر اساس يافته هاي نرم افزار تحقيق، ضمن اين كه بين تمام متغيرهاي تحقيق همبستگي قابل توجهي وجود داشت، نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد كه، اولين عامل تاثيرگذار (بيشترين ضريب) متعلق به عامل سن مي باشد، كه رضايت مندي افراد مسن از افراد جوان بيشتر بود (متغير سن، ۰٫۵۱)، رضايت متاهلين بالاتر از افراد مجرد (متغير تاهل، ۰٫۲۶)، نحوه برخورد كاركنان با بيمه شدگان (۰٫۲۱)، متغير آگاهي هم در حدود ۰٫۱۴ صدم بود. نوع بيمه به ميزان ۰٫۰۸ تاثير داشت. بطوري كه استفاده كنندگان از بيمه اختياري، رضايت بالاتري، نسبت به بيمه اجباري دارند. همچنين نتايج نشان داد كه سهولت دسترسي به خدمات درحد ۰٫۰۵ موثر مي باشد. در مجموع ميزان رضايت افراد تحت پوشش از خدمات بيمه اي و درماني در حد متوسط روبه پايين، مشاهده گرديد.