مقاله بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان (الگوي جديد) (مطالعه موردي: صنايع الكترونيك و مخابرات ـ گوشي تلفن همراه نوكيا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۵۶ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان (الگوي جديد) (مطالعه موردي: صنايع الكترونيك و مخابرات ـ گوشي تلفن همراه نوكيا)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظارات مشتري
مقاله کيفيت ادراک شده
مقاله ارزش ادراک شده
مقاله باورهاي مشتري
مقاله نگرش هاي مشتري
مقاله رضايت مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نونژاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد رضايت در مشتري مفهومي است که در کسب و کارهاي امروزي به لحاظ اينکه مشتريان راضي به صورت مولفه اصلي موفقيت سازماني درآمده اند مورد توجه بيش از پيش قرار گرفته است. در اين پژوهش محقق با بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتري و بررسي تعامل بين آنها، الگوي جديدي از رضايت مشتري را ارايه نموده است، که جنبه نوآوري دارد. متغير هاي اصلي اين الگو عبارت اند از: انتظارات مشتري، کيفيت ادراک شده، ارزش ادراک شده، باورهاي مشتري، نگرش هاي مشتري، رضايت مشتري.
جامعه آماري اين تحقيق تمامي استفاده کنندگان گوشي تلفن همراه نوکيا در شيراز مي باشد ولي از آنجايي که دسترسي به پايگاه داده هاي نمايندگي هاي نوکيا در شيراز امکان پذير نبود لذا محاسبه حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود انجام شده است. نمونه گيري تصادفي ساده و از طريق پرسشنامه انجام شده است.
از سوي ديگر در بررسي روابط في مابين متغيرهاي مستقل و وابسته از تحليل رگرسيون لوجستيک (به روش لوجيت) استفاده گرديده است. پس از تحليل هاي آماري مربوطه مقدار خطاي آزمون هر يازده فرضيه ۰٫۰۰ محاسبه شده است که از مقدار خطاي ۰۵/۰ کمتر است. بنابراين با ضريب اطمينان ۹۵ درصد تمامي فرضيه هاي تحقيق تاييد شدند. در نهايت اثرنهايي ضريب برآورد شده بر احتمال متغير هاي مستقل بر متغير هاي وابسته تمامي فرضيه نيز محاسبه گرديد.