مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار ارتباطي گندم کاران استان مرکزي در ارتباط با مديريت ضايعات گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر رفتار ارتباطي گندم کاران استان مرکزي در ارتباط با مديريت ضايعات گندم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم کاران
مقاله رفتار ارتباطي
مقاله منبع اطلاعاتي
مقاله مديريت ضايعات گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنودي فر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر رفتار ارتباطي گندم کاران به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق را کليه کشاورزان گندم کار استان مرکزي که به دو گروه آموزش ديده در رابطه با مديريت ضايعات گندم به عنوان گروه آزمودني به تعداد ۷۰۰ نفر و گروه آموزش نديده در اين زمينه به همين تعداد تشکيل دادند. حجم نمونه بر اساس آزمون کوکران به تعداد ۱۰۳ نفر تعيين گرديد که در طي دو مرحله با استفاده از نمونه گيري انتسابي متناسب و تصادفي انجام شد. اعتبار شاخص هاي اصلي تحقيق شامل ميزان استفاده از منابع اطلاعاتي، ميزان ارتباط با مروجان به منظور کسب اطلاعات در خصوص مديريت ضايعات گندم به ترتيب ۰٫۸۲ و ۰٫۸۸ به دست آمد که از لحاظ آماري قابل قبول بود. يافته هاي تحقيق نشان داد که منابع اطلاعاتي فروشندگان نهاده، همسايگان و آشنايان در هر دو گروه، مهم ترين منابع اطلاعاتي گندم کاران بوده است. بيشترين متغير اثرگذار بر ميزان ارتباط گندم کاران با مروجان در گروه آموزش ديده و نديده، مدت شرکت در دوره هاي آموزشي- ترويجي بوده است. همچنين بيشترين متغير اثرگذار بر ميزان استفاده از منابع اطلاعاتي و ارتباطي در ميان دو گروه آموزش ديده و نديده، ميزان ارتباط آنان با عاملان ترويج بوده است.