مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار سيگار کشيدن بر اساس مدل بزنف در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر رفتار سيگار کشيدن بر اساس مدل بزنف در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل بزنف
مقاله رفتار سيگار کشيدن
مقاله دانشجوي پسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي پور مرادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طباطبايي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: کشيدن سيگار، يکي از رفتارهاي غير بهداشتي است که نه فقط سلامت فرد و جامعه را به خطر مي اندازد بلکه مهم ترين و قابل پيشگيري ترين علت مرگ هاست. اين در حالي است که امروزه اين رفتار پرخطر در بين جوانان تحصيل کرده رو به افزايش است. اين مطالعه، عوامل موثر بر رفتار سيگار کشيدن در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي تهران را بر اساس مدل بزنف مورد بررسي قرار داده است.
مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي تحليلي ۲۰۰ نفر از دانشجويان پسر، به روش نمونه گيري گلوله برفي انتخاب شد. اطلاعات از طريق پرسش نامه اي که شامل دو بخش، بخش اطلاعات دموگرافيک و بخش سازه هاي مدل بزنف بود، جمع آوري شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو، ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از بين عوامل موثر بر رفتار سيگار کشيدن بر اساس سازه هاي مدل بزنف، عامل دسترسي آسان (۸۰ درصد) از عوامل قادر کننده، عامل دوستان سيگاري (۸۲ درصد) از عوامل نرم هاي انتزاعي داراي بيشترين فراواني بودند و در سازه نگرش، ( ۳۳٫۵درصد) نگرش مثبت، ( ۱۹٫۵درصد) نگرش خنثي، (۴۷ درصد) نگرش منفي نسبت به سيگار کشيدن داشتند. نگرش مثبت نسبت به سيگار با مقطع تحصيلي دانشجو و همچنين با ميزان تحصيلات والدين ارتباط معني داري را نشان داد. سن شروع به سيگار کشيدن با داشتن والدين و همچنين دوستان سيگاري ارتباط معني داري داشت. ارتباط بين قيمت ارزان سيگار و تعداد نخ سيگار مصرفي از نظر آماري معني دار بود. تعداد نخ مصرفي سيگار با سن دانشجو و همچنين با هزينه ماهانه مصرفي فرد همبستگي مثبتي را نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج، اهميت عوامل نگرشي، نرم هاي انتزاعي و عوامل قادر کننده در رفتار سيگار کشيدن مشخص شد. و اين ضرورت مداخلات مسوولان سلامت در اين سازه ها را مي طلبد.