مقاله بررسي عوامل موثر بر رفتار شغلي کارکنان ناجا به منظور ارايه الگوي ارتقاي رفتار آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر رفتار شغلي کارکنان ناجا به منظور ارايه الگوي ارتقاي رفتار آنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شغلي
مقاله عوامل موثر بر رفتار شغلي
مقاله کارکنان ناجا
مقاله الگوي ارتقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي پور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخائفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تعيين عوامل موثر بر رفتار شغلي کارکنان ناجا انجام شد. جامعه پژوهش شامل كليه كاركنان ناجا در سال ۸۷-۱۳۸۶ بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد. استان هاي منتخب پژوهش مازندران، کرمان، تهران، خراسان جنوبي و کرمانشاه بودند. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سنجش رفتار شغلي كاركنان ناجا، پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر رفتار شغلي كاركنان ناجا و پرسشنامه رواني کاليفرنيا. نتايج نشان داد که هر کدام از عوامل شخصيتي، خانوادگي، سازماني و اجتماعي بر رفتار شغلي کارکنان ناجا سهم دارند. عامل خانوادگي و شخصيتي بيشترين اثر را بر رفتار شغلي کارکنان ناجا داشتند. معادله هاي پيش بيني براي رفتار شغلي کارکنان ناجا به تفکيک عوامل مختلف تهيه شده اند که بر اساس آنها الگوي ارتقا رفتار شغلي کارکنان ناجا معين شده است.