مقاله بررسي عوامل موثر بر ريسک پذيري دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ريسک پذيري دانشجويان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک پذيري
مقاله طبقه اجتماعي
مقاله جنسيت
مقاله ارتباط والدين با فرزندان
مقاله ارتباط همسالان
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي ناهيدالملوك
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باسامي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق، مطالعه اي ميداني در مورد عوامل موثر بر ريسک پذيري دانشجويان است كه با روش پيمايشي از طريق پرسشنامه، در سال ۱۳۸۶ به انجام رسيده است. حجم نمونه انتخابي ۴۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه هاي ايلام، و هدف کلي از تحقيق پي بردن به عوامل فردي و اجتماعي موثر بر ميزان ريسک پذيري دانشجويان كه بخش مهمي از جوانان اين مرز و بوم را تشكيل مي دهند، بوده است. چارچوب نظري تحقيق مبتني بر نظريه هاي شناخته شده از جمله نظريه گرايش فيش باين وآيزن، نظريه نظام اجتماعي گتزلز و نظريه خود تعييني دسي و ريان است. در اين تحقيق با توجه به موضوع و مساله اصلي و نيز در چارچوب نظري آن، چهار فرضيه مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل از آزمون هاي آماري بکار رفته در اين پژوهش، از فرضيه هاي مورد مطالعه نتايجي بدست آمد که حکايت از اهميت وجود رابطه بين رفتار والدين از يك سو و رفتار همسالان از سوي ديگر، با ريسک پذيري دانشجويان دارد. طبق محاسبات انجام شده ميزان ريسک پذيري دانشجويان، متوسط رو به بالا بوده است. از نقطه نظر جنسيت، اين مقاله نشان مي دهد كه ريسک پذيري دانشجويان پسر بيش از دانشجويان دختر است. همچنين، نتايج بدست آمده حكايت از آن دارد که طبقه اجتماعي در ريسک پذيري دانشجويان تاثيري ندارد.