مقاله بررسي عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوس ها در ايستگاهها و پيش بيني آن در سيستم حمل و نقل اتوبوسراني شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوس ها در ايستگاهها و پيش بيني آن در سيستم حمل و نقل اتوبوسراني شهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان توقف
مقاله سيستم حمل و نقل اتوبوسراني
مقاله شبيه سازي گسسته پيشامد
مقاله تحليل رگرسيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين ناصري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برادران وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمان توقف اتوبوسها در ايستگاهها، يكي از پارامترهاي تاثير گذار بر كيفيت برنامه ريزي حمل و نقل در سيستم اتوبوسراني است. شناسايي عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوسها و پيش بيني دقيق آن علاوه بر ارايه برنامه هاي دقيق تر، منجر به ارايه سياستهاي مناسبي براي كاهش زمان توقف و افزايش رضايت مسافران سوار بر وسيله نقليه و منتظر در ايستگاه ها مي شود. در اين مقاله، با مطالعه سيستم اتوبوسراني شهر تهران، عوامل بالقوه موثر بر زمان توقف اتوبوسها در ايستگاه ها شناسايي شده و با استفاده از تحليل رگرسيوني، تاثير بخشي از عوامل شناسايي شده مانند تعداد مسافران سوار و پياده شده، بر زمان توقف اندازه گيري شده است. برازش توابع مختلف بر داده هاي جمع آوري شده از سيستم اتوبوسراني شهر تهران، تابع غيرخطي از تعداد مسافران سوار و پياده شده، بدون درنظر گرفتن جنسيت مسافر و دري كه از آن پياده يا سوار مي شوند را به عنوان مناسب ترين تابع براي پيش بيني زمان توقف با ضريب تعيين ۹/۸۷ درصد نتيجه داده است. همچنين بررسي ميكروسكوپي فرآيند توقف و تحليل آماري پارامترهاي موثر بر آن مانند زمان و تعداد مسافران سوار و پياده شده منجر به توسعه مدل شبيه سازي گسسته پيشامدي از فرايند توقف اتوبوسها در ايستگاهها شده است. از مدل شبيه سازي طراحي شده براي بررسي تاثير سياستها و عوامل ديگري كه امكان مطالعه آنها بر اساس داده هاي جمع اوري شده نيست، از قبيل نحوه پرداخت كرايه بر زمان توقف استفاده شده است. تحليل ها نشان مي دهد تغيير در نحوه پرداخت كرايه از سيستم بليت كاغذي به پرداخت الكترونيكي حدود ۲۳ درصد زمان توقف اتوبوسها را در ايستگاهها كاهش مي دهد.