مقاله بررسي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت گزارشگري مالي
مقاله کيفيت گزارشگري مالي
مقاله نسبت هاي مالي و غيرمالي
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله مدل پيش بيني کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جماليان پور مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي ۲۷۶ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۷۸ لغايت ۱۳۸۷ مي پردازد. از اختلاف زماني ميان تاريخ پايان سال مالي و تاريخ ارایه گزارش هاي مالي حسابرسي شده سالانه، به عنوان معياري براي سرعت گزارشگري مالي و از نسبت هاي مالي، متغير اندازه شرکت و نسبت سرمايه گذاري مجدد سود جاري، به عنوان عوامل موثر بر سرعت گزارشگري استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنيک هاي آماري کروسکال – واليس، مقايسه ميانه ها، تجزيه و تحليل رگرسيوني و مقايسه چولگي و کشيدگي استفاده شد. با توجه به نتايج حاصله، هيچ يک از متغيرها داراي توزيع نرمال نيست، بنابراين، استفاده از تکنيک هاي ناپارامتريک ارجح است. افزون بر اين، شرکت ها با سرعت گزارشگري مختلف داراي نسبت هاي مالي و غيرمالي متفاوتي هستند. همچنين، سرعت گزارشگري مالي در صنايع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگري مالي در طي سال هاي مورد مطالعه به طور ميانگين بيشتر شده است. اکثر نسبت هاي مالي و غيرمالي مورد بررسي با سرعت گزارشگري مالي رابطه معنادار آماري داشتند. همچنين، نتايج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت هاي مالي و غيرمالي مي توان به مدل هاي معناداري براي پيش بيني سرعت گزارشگري مالي دست يافت.