مقاله بررسي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت شهر سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت شهر سنندج
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرقت
مقاله نوجوانان
مقاله بزهکاري
مقاله کانون اصلاح و تربيت
مقاله خانواده
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه شناسايي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت شهر سنندج مي باشد. تقسيم بندي هاي اجتماعي مربوط به چشم اندازهاي نظري انحرافات اجتماعي از قبيل نظريات ساختار خانواده، اختلاف خانوادگي و رشد شخصيت، همنشيني افتراقي، نظريه آنومي دورکيم، حمايت هاي گروهي، نظريه برچسب، نظريه مبادله و نظريه ناکامي منزلت مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت از چارچوب نظري تلفيقي اين نظريات مدل نظري تحقيق استفاده شد. به دليل ماهيت مقايسه اي بودن از روش تحقيق علي- مقايسه اي استفاده شده است و جامعه آماري اين تحقيق نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت و دانش آموزان چهار مدرسه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان شهر سنندج بوده است، حجم نمونه براي هر يک از جامعه ۴۰ نفر مي باشد. ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه بوده نتايج حاکي است: بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي، حمايت هاي گروهي، ساختار خانواده و برچسب منفي با سرقت در بين دو گروه نوجوانان بزهکار (سارق) و نوجوانان عادي (غيرسارق) تفاوت معناداري وجود دارد اما بين تاثير همسالان و دوستان ناباب بر سرقت در دو گروه نوجوانان بزهکار (سارق) و نوجوانان غيربزهکار (غيرسارق) تفاوت معناداري وجود ندارد.