مقاله بررسي عوامل موثر بر سياست تقسيمي سود شركت هاي شيميايي و دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۸۰ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر سياست تقسيمي سود شركت هاي شيميايي و دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود
مقاله فرصت هاي سرمايه گذاري
مقاله اندازه شرکت
مقاله ارزش دفتري
مقاله بورس اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده زيدي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سود نقدي قسمتي از سود شرکت است که به صورت نقد به سهام داران پرداخت مي شود. توزيع سود نقدي قديمي ترين و معمولي ترين راه انتقال بازده شرکت به سهام داران مي باشد. مديريت شرکت همواره بايد در خصوص نگهداري و يا توزيع تمام يا بخشي از سود سهام تصميم گيري کند. به همين دليل براي مديران مالي شرکت تعيين مناسب ترين سياست سود تقسيمي و عواملي که ممکن است بر تعيين اين سياست تاثيرگذار باشند از همه مهم تر است. عوامل زيادي از قبيل: اندازه شرکت، فرصت هاي سرمايه گذاري، اهرم شرکت، هزينه نمايندگي، اثر انتشار پيام، ثبات سودآوري، محدوديت تامين مالي خارجي، ترکيب سهام داران و ماليات، وجود دارندکه ممکن است بر تدوين سياست سود تقسيمي تاثير بگذارند. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير اندازه شرکت، فرصت هاي سرمايه گذاري و سياست سود تقسيمي سال قبل بر سياست سود تقسيمي شركت هاي شيميايي و دارويي پذيرفته شده در بورس تهران و تعيين ميزان تاثير هر کدام از اين عوامل است. بنابراين، آزمون فرضيه ها بر اساس اطلاعات ۳۹ شركت از مجموعه شركت هاي شيميايي و دارويي پذيرفته شده در بورس تهران انجام گرفته است. بررسي و آزمون فرضيه هاي تحقيق از الگوي رگرسيون چندمتغيره و آزمون t استيودنت و براي تحليل داده ها از نرم افزارSPSS  استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي دهد كه سياست سود تقسيمي تحت تاثير سود تقسيمي سال قبل بوده، كه اين نتايج با مدل هموارسازي لينتنر سازگاري دارد و فرصت هاي سرمايه گذاري و اندازه شرکت تاثيري بر آن ندارند.