مقاله بررسي عوامل موثر بر عملکرد مديران کتابخانه هاي عمومي سطح شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر عملکرد مديران کتابخانه هاي عمومي سطح شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله مديران کتابخانه هاي عمومي
مقاله عوامل محتوايي
مقاله عوامل ساختاري
مقاله عوامل زمينه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل اربطاني طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: جنوي الميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به دنبال بررسي عوامل موثر بر عملکرد مديران کتابخانه هاي عمومي شهر تهران است. جامعه آماري تحقيق را کليه مديران و سرپرستان کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و نيز کتابخانه هاي وابسته به شهرداري تهران تشکيل مي دهند که تعداد آنها ۱۶۰ نفر بوده و نمونه اي ۸۴ نفري از آنها براي اين تحقيق انتخاب شده اند. روش تحقيق پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه با مقياس ليکرت مي باشد. طي چندين مصاحبه اکتشافي با مديران ياد شده و نيز بررسي ادبيات موضوع مهم ترين عوامل موثر بر عملکرد آنها به دست آمد؛ که با بهره گيري از مدل سه شاخگي در سه محور عوامل محتوايي، ساختاري و زمينه اي، دسته بندي شدند. نتايج آزمون دو جمله اي نشان مي دهد که مديران مورد مطالعه از تعلق شغلي مناسبي برخوردارند، لکن نگرش مشتري مدارانه در آنها ضعيف است. از سويي ميزان بودجه آنها ناکافي بوده و از آموزش هاي ضمن خدمت مناسبي نيز برخوردار نيستند، ولي از سويي عملکردشان در سطح قابل قبولي به دست آمد. نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد که بين وجود نگرش مشتري مدار در مديران کتابخانه هاي مورد مطالعه، ميزان تعلق شغلي آنها، ميزان آموزش هاي ضمن خدمت مديران و سرانه بالاي مطالعه در جامعه و عملکرد مديران کتابخانه ها رابطه معنادار مستقيم وجود دارد. در حالي که بين ميزان بودجه اختصاصي و جايگاه اجتماعي کتابداران در جامعه و عملکرد مديران مزبور رابطه معناداري مشاهده نمي شود. نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان داد که بعد «محتوايي» مهم ترين بعد از ابعاد سه گانه عوامل موثر برعملکرد مديران کتابخانه هاي عمومي شهر تهران است.