مقاله بررسي عوامل موثر بر عملکرد مراکز تحقيقاتي: مورد مطالعه مراکز تحقيقاتي وزارت جهادسازندگي سابق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۶ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر عملکرد مراکز تحقيقاتي: مورد مطالعه مراکز تحقيقاتي وزارت جهادسازندگي سابق
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراکز تحقيقاتي
مقاله محققان
مقاله عملکرد
مقاله وزارت جهادسازندگي سابق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي فراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي دوره اي عملکرد مراکز تحقيقاتي به منظور شناسايي مسايل و تنگناها در عصر توليد فزآينده دانش و رقابت يک ضرورت انکار ناپذير شده است.  بعلاوه مراکز تحقيقاتي دولتي بايد پاسخگوي دستگاه هاي برنامه ريزي و تامين کنندگان منابع مالي باشند. در تحقيقي که به اين مقاله منجر شده است، نقش عوامل درون سازماني نظير؛ کيفيت فضاي کاري، داشتن استقلال عمل در کار، امکان ارايه ايده ها، فکرها و طرح هاي نو در مرکز، قدرداني از محققين برجسته، پيگيري ايده هاي نو و تبديل آنها به برنامه، رضايت از کار در مرکز بر عملکرد مراکز تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي سابق در سال آخر فعاليت وزارتخانه بررسي شده است. تحقيق حاضر از بعد هدف، کاربردي و از حيث امکان کنترل متغيرها، از نوع پيشين پژوهي يا علي- معلولي مي باشد. گردآوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. بررسي روايي پرسشنامه، با بهره گيري از نظرات اساتيد دانشگاه و اعضاي هيئت علمي مراکز تحقيقاتي و ميزان پايايي آن نيز با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ انجام شده است. جامعه آماري تحقيق را محققان شاغل در مراکز و موسسات تحقيقاتي مستقل وزارت جهادسازندگي سابق تشکيل دادند که با بهره گيري از جدول کرجسي و مورگان و روش انتساب متناسب، در نهايت ۱۵۵ پرسشنامه توسط اعضای نمونه منتخب از جامعه آماري تحقيق تکميل و اطلاعات آنها مورد پردازش قرار گرفت. بر پايه نتايج تحقيق، در مراکز فضاي مناسب براي کار تحقيقاتي و همچنين شرايط براي بروز و پرورش ايده ها و انديشه هاي نوين تا حدودي فراهم است ولي تلاش زيادي از سوي مديريت براي تبديل ايده هاي جديد به برنامه هاي اجرايي وجود ندارد. محققان تا حدودي از استقلال عمل در کار برخوردارند. ولي زمينه چندان مناسبي براي رشد و ارتقاي حرفه اي آنها فراهم نيست. بررسي روابط بين متغيرها و نيز تحليل رگرسيون، مبين نقش تعيين کننده شرايط و فضاي حاکم بر واحدهاي تحقيقاتي مي باشد. بر اساس نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود با تمهيدات درست، شرايط و فضاي دروني حاکم بر مراکز تحقيقاتي از حيث الزامات ساختاري و فرهنگ سازماني مورد نياز براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي مناسب سازي شود.