مقاله بررسي عوامل موثر بر فرايند شبه فنتون، در حذف پاراکلروفنل از محلول هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۸۱ تا ۳۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر فرايند شبه فنتون، در حذف پاراکلروفنل از محلول هاي آبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاراکلروفنل
مقاله پراکسيدهيدروژن
مقاله پودر آهن
مقاله pH
مقاله فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان بخش احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سردار مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ محمدي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تركيبات كلروفنل در منابعي، اعم از پالايشگاه ها، صنايع پتروشيمي، صنايع توليد حشره­ كش و علف كش ها، صنايع توليد كننده عوامل ضدميكروبي و صنايع دارويي داراي کاربرد فراوان هستند. بديهي است اين تركيبات مي توانند از طريق فاضلاب اين صنايع به محيط زيست وارد شوند. در اين مطالعه كاربرد فرايند شبه فنتون (Fe0/H2O2) جهت حذف پاراکلروفنل مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه در مقياس آزمايشگاهي و بر روي فاضلاب مصنوعي حاوي پاراکلروفنل انجام شده است. دراين بررسي با غلظت ۱۰ ميلي گرم بر ليتر پاراكلروفنل، مقادير بهينه پارامترهاي موثر بر فرايند شامل pH، پراکسيد هيدروژن، پودرآهن و زمان در حذف پاراكلروفنل تعيين شد.
يافته ها: بر اساس نتايج حاصل pH بهينه برابر با ۴، نسبت مولي بهينه پراكسيد هيدروژن بر پاراكلروفنل، ۱۸٫۸ و پراكسيد هيدروژن بر پودرآهن برابر با ۰٫۴ و زمان بهينه ۵ دقيقه به دست آمد. نتايج نشان داد که در شرايط بهينه راندمان حذف براي غلظت هاي ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم بر ليتر به ترتيب برابر با ۹۳٫۹، ۹۴٫۴ و ۹۴٫۳ بوده است. بررسي هاي انجام شده نشان داد، ميزان معدني شدن پاراكلروفنل كامل نبوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه و مقاومت بالا در تجزيه توسط فرايندهاي بيولوژيکي، مي توان از فرايند شبه فنتون براي تبديل ترکيب مقاوم پاراکلروفنل به ساير ترکيبات آلي که قابليت تجزيه پذيري بيولوژيکي بالاتر و سميت کم تري داشته باشند، استفاده نمود.