مقاله بررسي عوامل موثر بر قصد به کارگيري تجارت الکترونيکي شرکت با شرکت (B2B) در گروه شرکت هاي همکاران سيستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر قصد به کارگيري تجارت الکترونيکي شرکت با شرکت (B2B) در گروه شرکت هاي همکاران سيستم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت الکترونيکي
مقاله قصد به کارگيري
مقاله گروه شركت هاي همکاران سيستم
مقاله مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب تجارت الکترونيکي شرکت با شرکت مبتني بر اينترنت به شركت ها در کشورهاي در حال توسعه مکانيسم هاي مبادلاتي جديدي را ارايه مي کند که آن ها را قادر مي کند تا بر يک مبناي برابر و عادلانه تر در بازارهاي جهاني رقابت کنند. اجراي تجارت الکترونيکي شرکت با شرکت، منجر به کاهش هزينه هاي معاملاتي شركت ها مي شود. همچنين فرصت هايي را براي شركت ها در کشورهاي در حال توسعه فراهم مي کند که روابط تجاري مستقيم خود را با خريداران و فروشندگان بين المللي افزايش دهند. در اين ميان عواملي که بر انتخاب و به کارگيري تجارت الکترونيکي شرکت با شرکت تاثير دارند از اهميت خاصي برخوردار مي باشند. در اين تحقيق تلاش شده است تا به بررسي عوامل موثر بر قصد به کارگيري تجارت الکترونيک شرکت به شرکت در گروه شركت هاي همکاران سيستم پرداخته شود. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي – پيمايشي است. جهت بررسي نرمال بودن جامعه از آزمون کولموگروف – اسميرنوف و جهت آزمون فرضيات از رگرسيون استفاده شده است. نتايج به دست آمده از آزمون فرضيات اين پژوهش نشان داد که عوامل نوآوري (سازگاري تجارت الکترونيکي با سيستم هاي فعلي، هزينه درک شده از تجارت الکترونيک)، عوامل ارتباطي (معيارهاي مشارکت با مشتريان، فوايد تجارت الکترونيکي)، ساختار سازماني (تخصص فني، تمرکز، ادغام) بر قصد به کارگيري تجارت الکترونيکي شرکت با شرکت تاثير دارند.