مقاله بررسي عوامل موثر بر قيمت مسکن با استفاده از مدل هدانيک قيمت (مورد مطالعه: منطقه سه شهر يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر قيمت مسکن با استفاده از مدل هدانيک قيمت (مورد مطالعه: منطقه سه شهر يزد)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت هدانيک
مقاله مسکن
مقاله قيمت مسکن
مقاله شهريزد
مقاله منطقه سه شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وارثي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرنجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر قيمت مسکن در منطقه سه شهر يزد است. روش پژوهش “توصيفي و تحليلي” است. مدل مورد استفاده در اين پژوهش مدل هدانيک قيمت است. متغيرهاي مورد استفاده ۱۸ متغير بوده که بيشتر وضعيت فيزيکي و موقعيت و دسترسيها را در برمي گيرد. نتايج بدست آمده از ۱۸۶ مشاهده از طريق نرم افزار رايانه اي Eviews,3.1 نشان مي دهد که ضرايب ۱۳ متغير از ۱۸ متغير مورد بررسي، از نظر آماري در سطح خطاي ۵% معني دار است و ۵ متغير حمام، آشپزخانه، زيرزمين، تلفن و فاصله تا نزديکترين مرکز بهداشتي و درماني از لحاظ آماري معني دار نبوده اند و در تخمين نهايي مورد استفاده قرار نگرفته اند. فرم ساختاري براي تخمين تابع قيمت هدانيک مسکن تابع لگاريتمي بوده است، يافته ها نشان مي دهد مساحت زمين و مساحت زير بنا و تعداد طبقات از مهمترين عوامل موثر بر قيمت مسکن در شهر يزد شناخته شده اند. به طوري که به ازاي افزايش يک درصد در مساحت زمين و مساحت زير بنا به ترتيب ۰٫۴۹ و ۰٫۳۸ در قيمت مسکن تغيير ايجاد مي شود. تخمين برخي از عوامل مانند قدمت ساختمان، افزايش فاصله از مرکز شهر و خيابان اصلي تاثير منفي در قيمت مسکن داشته اند و موجب کاهش قيمت مسکن شده اند.