مقاله بررسي عوامل موثر بر كيفيت كار بازارهاي موقت روز در اوقات تعطيل از نگاه خريداران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر كيفيت كار بازارهاي موقت روز در اوقات تعطيل از نگاه خريداران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازارهاي موقت
مقاله خريداران
مقاله امكانات رفاهي بازار
مقاله ساختار و كاركرد مديريتي
مقاله شرايط و كاركرد اقتصادي بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن تنهايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صنعت خواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيري امينلو شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ازاين پژوهش،مطالعه و بررسي موانع، مشكلات و كيفيت كار بازارهاي موقت روز دراوقات تعطيل در شهر تهران مي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش شامل روش هاي اسنادي، پيمايشي و ميداني مي باشد و شيوه نمونه گيري با تركيب شيوه نمونه گيري خوشه اي، سيستماتيك و طبقه اي بوده است. جامعه آماري تحقيق كليه مراجعه كنندگان (مشتريان و فروشندگان) به بازارهاي موقت روز بوده است.
مقاله اي كه در پيش رو است، بدليل وسعت و جامعيت تحقيق، تنها به ارايه بخشي از نتايج كه با استفاده از روش پيمايشي و ميداني مي باشد اكتفا نموده ايم.
جهت تحليل داده ها از نرم افزار Spss16, Amos5 و در خصوص تحليل متغيرهاي تحقيق، از تحليل عاملي و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. با استفاده از تحليل عاملي، عوامل موثر بركيفيت كار بازارهاي موقت روزشناسايي شده و تاثير اين عوامل بر متغير وابسته تحقيق (كيفيت كار بازارهاي موقت)، مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحليل عاملي نشان مي دهد كه شش عامل در روند كيفيت كار بازارهاي موقت موثرند كه به ترتيب اهميت شامل: عملكرد شهرداري در خصوص چگونگي عرضه محصولات، چگونگي دسترسي شهروندان به كالا و خدمات، كاركرد مديريتي بازار در خصوص نظارت بر كالا و خدمات، كاركرد مديريت در چگونگي تبليغات در خصوص كالا و خدمات ارايه شده در بازار، شرايط و كاركرد اقتصادي بازار و ساماندهي كارآمد دستفروشان بوده است.