مقاله بررسي عوامل موثر بر ماندگاري سازماني نيروي انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ماندگاري سازماني نيروي انساني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماندگاري سازماني
مقاله عوامل انگيزشي
مقاله عوامل محيط داخلي
مقاله عوامل محيط خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اماني جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خسرو حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين وظايف مديريت منابع انساني سازمان ها، وظيفه حفظ و نگهداري نيروي انساني مي باشد. در اين راستا، نرخ ترك خدمت به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي براي ارزيابي عملكرد مديريت منابع انساني، مورد استفاده قرار مي گيرد؛ و چنان چه در حد متعارف قرار داشته باشد، عملكرد مديريت در زمينه حفظ و نگهداري پرسنل، مطلوب قلمداد مي شود. اما روي ديگر سكه نيز مطرح است و آن اين كه پرسنلي كه در سازمان باقي مانده اند، براي ماندن چه دلايلي داشته اند. بدون شك ماندگاري سازماني پرسنل با هر نوع دليلي مطلوب مديريت سازمان نبوده و چنانچه، تركيب صحيحي از دلايل در اين زمينه وجود داشته باشد، مديريت سازمان مي تواند با خاطري آسوده به فعاليت هاي خود بپردازد. به عبارت ديگر، مي توان گفت كه هر اندازه عوامل انگيزشي، تاثير بيش تري برماندگاري سازماني پرسنل داشته باشند، عملكرد مديريت سازمان، مطلوب تر بوده است. در اين مقاله سه دسته عوامل انگيزشي (رضايت شغلي)، عوامل محيط داخلي سازمان و عوامل محيط خارجي سازمان به عنوان اصلي ترين عوامل موثر برماندگاري سازماني تعريف و مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج به دست آمده، نشان مي دهد كه عوامل محيط داخلي، محيط خارجي و انگيزشي از لحاظ تاثير گذاري برماندگاري افراد در سازمان، رده هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين رابطه ميزان تاثير عوامل انگيزشي و تاثير عوامل محيط خارجي برماندگاري افراد از نوع معكوس است يعني هر چه تاثير عوامل انگيزشي كاهش مي يابد، تاثير عوامل محيط خارجي بر ماندگاري پرسنل افزايش مي يابد. مفهوم اين رابطه اين است كه بسياري از افرادي كه از كارشان ناراضي هستند، بواسطه فشار عوامل محيط خارجي در سازمان باقي مي مانند و اين به هيچ عنوان براي مديريت شركت مطلوب نخواهد بود. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد عملكرد مديريت شركت در حفظ و نگهداري پرسنل مطلوب نبوده و لازم است، شيوه هايي جهت تاثير هر چه بيش تر عوامل انگيزشي به كار گرفته شود.