مقاله بررسي عوامل موثر بر مخارج مراقبت هاي درماني خانواده ها در استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر مخارج مراقبت هاي درماني خانواده ها در استان يزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخارج درماني
مقاله درآمد
مقاله بيمه درماني
مقاله تحصيلات سرپرست خانواده
مقاله خانواده هاي يزدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ورهرامي ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل مختلفي بر مخارج درماني صرف شده توسط خانواده ها براي استفاده از خدمات درماني موثر مي باشند. هدف مقاله حاضر بررسي درآمد سرانه، تعداد افراد خانواده، تحصيلات سرپرست خانواده، وجود زن باردار و نوزاد در خانواده و سکونت در شهر است.
روش بررسي: تعداد ۲۰۰۰۰ پرسشنامه ميان خانواده هاي يزدي به طور تصادفي توزيع گرديد. داده هاي مربوط به درآمد خانواده، تحصيلات سرپرست، سکونت در شهر يا روستا، تعداد نوزاد، زن باردار، تعداد اعضاي خانواده، وضعيت بيمه و مخارج درماني خانواده هاي يزدي در ۳ ماه تابستان ۱۳۸۸ به دست آمد. خانواده ها به دو گروه افراد تحت پوشش و بدون پوشش بيمه تقسيم شدند. در هر گروه دو زير گروه با درآمد بالاتر، يا پايين تر از متوسط شناسايي شد، و با استفاده از روش اقتصاد سنجي بررسي شد.
يافته ها: در هر دو گروه درآمد سرانه، تعداد اعضاي خانواده، وجود نوزاد و زن باردار در دوره بررسي، سکونت در مناطق شهري و سطح تحصيلات سرپرست خانواده آثار مثبتي بر مخارج درماني خانواده هاي يزدي در ۳ ماه مورد بررسي دارد، اين اثر بسته به وضعيت بيمه و سطح در آمد متفاوت است.
نتيجه گيري: مخارج درماني خانواده ها بيشتر متاثر از درآمد سرانه آن ها نسبت به ساير عوامل مي باشد. اگر افراد بيمه نباشند و درآمد پاييني هم داشته باشند، در مقايسه با افرادي که هم تحت پوشش بيمه هستند و هم درآمد بالاتر از متوسط دارند، مبالغ کمتري صرف استفاده از مخارج درماني مي کنند.