مقاله بررسي عوامل موثر بر مديريت تاثير و پيامدهاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر مديريت تاثير و پيامدهاي آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکتيک هاي مديريت تاثير
مقاله عوامل استرس زاي نقش
مقاله فشار شغلي
مقاله ارزيابي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: واثق بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي نقش سه متغير استرس زا، يعني ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه بار نقش بر ‏ميزان استفاده از سه تاکتيک اصلي مديريت تاثير يعني خود شيريني، جلب حمايت و ارعاب ميباشد. ‏هم چنين اثر استفاده از اين سه تاکتيک بر دو متغير مهم شغلي، يعني فشار شغلي و ارزيابي عملکرد ‏کارکنان بررسي شده است. مديريت تاثير، زيرمجموعه اي از رفتار هاي سياسي است که در طول آن ‏افراد تلاش ميکنند تا تاثيراتي را که بر ديگران دارند کنترل و مديريت کنند و در واقع، تصوير مورد ‏نظر از خود را در اذهان ديگران شکل داده و تصميم گيريها را به سمت منافع خود سوق دهند. ‏
اين تحقيق پيشنهاد ميکند که در واکنش به عوامل استرس زاي نقش، تاکتيک هاي مرتبط مديريت ‏تاثير مورد استفاده قرار ميگيرد و اين تاکتيک ها به نوبه خود بر فشار شغلي ادراک شده کارکنان و ‏نيز بر ارزيابي عملکرد آنها به وسيله سرپرستشان اثرگذار است. جامعه آماري تحقيق کليه کارمندان ‏ادارات آموزش و پرورش استان قم مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و به طور ‏مشخص مبتني بر مدل سازي معادلات ساختاري است. اجراي مدل معادلات ساختاري، پذيرفته شدن ‏اکثر فرضيه ها و معتبر بودن مدل مفهومي تحقيق را نشان مي دهد.