مقاله بررسي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني ايستگاه پمپاژبرقي شهرستان دره شهر از ديدگاه اعضاي تعاوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني ايستگاه پمپاژبرقي شهرستان دره شهر از ديدگاه اعضاي تعاوني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايستگاه پمپاژبرقي
مقاله اعضاي تعاوني
مقاله تعاوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به هدف بررسي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني ايستگاه پمپاژ برقي شهرستان دره شهر از ديدگاه اعضاي تعاوني پرداخته است. تحقيق از نوع کاربردي و روش تحقيق آن همبستگي مي باشد. ابزار تحقيق پرسشنامه مي باشد. به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق، پرسشنامه طراحي شده در اختيار اساتيد راهنما، مشاور و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و تاييد شد. براي سنجش پايايي نيز آزمون مقدماتي از طريق تکميل ۳۰ پرسشنامه به عمل آمد و ضريب کرونباخ آلفا ۸۷ درصد محاسبه گرديد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل ۴۶۱ نفر از اعضاي شرکت هاي تعاوني ايستگاه پمپاژ برقي شهرستان دره شهر بودند که از اين تعداد ۲۱۰ نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نتايج حاصل از ضرايب همبستگي تحقيق نشان داد که بين سابقه عضويت در تعاوني، عوامل آموزشي، روان شناختي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي-اجتماعي و فني با موفقيت شرکت هاي تعاوني رابطه مثبت و معني داري در سطح ۹۹ درصد وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که ۶۰ درصد واريانس تحقيق به متغيرهاي فرهنگي-اجتماعي و روان شناختي مربوط است و اين دو متغير نقش بيشتري در موفقيت شرکت هاي تعاوني از ديدگاه اعضا داشته اند.