مقاله بررسي عوامل موثر بر ميزان گرايش اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به انجام فعاليت هاي علمي- پژوهشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۷ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ميزان گرايش اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به انجام فعاليت هاي علمي- پژوهشي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضو هيات علمي
مقاله فعاليت هاي پژوهشي
مقاله ميزان گرايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش شناخت عوامل تاثيرگذار و دستيابي به يک الگوي نظري تحليلي مي باشد که با استعانت از نظريه هاي «مبادله»، «کنش پارسونز»، «مازلو»، عوامل مهم و اثرگذار و تبيين کننده پژوهشگران در زمينه انجام فعاليت پژوهشي مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش اين پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه است. نمونه مورد مطالعه ۳۲۰ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي منطقه ۱۲ هستند که با روش نمونه گيري طبقه بندي شده متناسب با حجم و در نهايت با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شده اند.
براي انجام مباحث آمار توصيفي و استنباطي از نرم افزارspss  استفاده شده است. نتايج اين پژوهش بر وجود يک الگوي رابطه آماري بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته حکايت دارد. به عبارت ديگر رابطه معني داري بين وجود ارزش و منزلت پژوهشگر، عملکرد مديريت پژوهشي، نوع فعاليت تحقيقاتي اعضاي هيات علمي، امكانات تحقيقاتي دانشگاه، اعمال سلايق و ارزش هاي فردي مديران، پايگاه اجتماعي اعضاي هيات علمي و ميزان گرايش آنها به انجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي رابطه وجود دارد. همچنين مشخص شد ميزان گرايش اعضاي هيات علمي به فعاليت پژوهشي به تفکيک گروه هاي علمي و امكان فعاليت اعضاي هيات علمي با يکديگر متفاوت است. به بيان ديگر مي توان اذعان داشت بالاترين ميزان گرايش از آن پژوهشگراني است که در رشته هاي مهندسي تحصيل مي کنند و پژوهشگراني که در رشته هاي علوم پايه و مهندسي تحصيل مي کنند، در مراتب بعدي قرار دارند. همچنين ميانگين سطح گرايش پژوهشگراني که در دانشگاه پژوهش مي کنند در مقام قياس با کساني که بيرون از دانشگاه پژوهش مي کنند به اندازه ۹ واحد اختلاف نشان مي دهد.