مقاله بررسي عوامل موثر بر نوآوري تکنولوژيک در صنايع غذايي کوچک روستايي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر نوآوري تکنولوژيک در صنايع غذايي کوچک روستايي استان تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوري تکنولوژيک
مقاله صنايع غذايي
مقاله صنايع روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني شهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف درک عوامل موثر بر نوآوري تکنولوژيک، از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي تحقيق بهره جسته است. اين پرسشنامه ها از طريق مصاحبه چهره به چهره با ۱۱۱ نفر از مديران ۶۰ شرکت فعال در استان تهران تکميل شدند. نتايج تحقيق نشان دهنده ارتباط مثبت معني دار بين نوآوري فناورانه و دو نوع نوآوري در محصول و فرايند بود. سن شرکت و فشار رقبا داراي اثر مثبت معني دار بر نوآوري «راديکال» بودند، در حالي که وجود واحد تحقيق و توسعه و عامل آموزش، اثر منفي معني دار بر نوآوري تکنولوژيک از نوع راديکال داشتند. نوآوري تکنولوژيک از نوع «تدريجي» تحت تاثير مثبت متغيرهاي ظرفيت توليد شرکت، همکاري دروني در شرکت و وجود اطلاعات بود، در حالي که مقدار سرمايه ثابت تاثير منفي بر آن داشت.